Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A.214-2/23 Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku – etap V, tj. prace związane z antresolą i klatką schodową

Julita Sitniewska
Galeria Arsenał w Białymstoku
Deadlines:
Published : 07-02-2023 14:55:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1. do SWZ. Formularz ofertowy.docx docx 28.62 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
Zał. 2, do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 19.18 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
Zał. 3. do SWZ. Wykaz robót zalacznik.docx docx 18.18 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
Zał. 4, do SWZ. Zobowiązanie.docx docx 17.47 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 2302.46 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
projekt.zip zip 9398.03 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
Zał. 5. do SWZ, Wzór umowy.pdf pdf 634.72 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 789.08 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
SWZ_skan.pdf pdf 4465.02 2023-02-07 14:55:00 Proceeding
inf._o_otwarciu_ofert.pdf pdf 503.34 2023-02-22 14:49:50 Public message
zawiadomienie_oczywista_omyłka_rachunkowa.pdf pdf 466.9 2023-02-23 13:35:37 Public message
Inf_oferta_najkorzystniejsza.pdf pdf 5831.77 2023-03-02 18:59:52 Public message

Announcements

2023-03-02 18:59 Julita Sitniewska Białystok, dnia 2 marca 2023 r.
Znak spr. A 214 -2/23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

Dotyczy postępowania: Przebudowa budynku starej elektrowni – Etap V, tj. prace związane z antresolą i klatką schodową przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku.
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2185), zwanej dalej uPzp, zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 uPzp pn.: Przebudowa budynku starej elektrowni – Etap V, tj. prace związane z antresolą i klatką schodową przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3: MASTERIX Marcin Wasyluk, ul. Melchiora Wańkowicza 45, 15-166 Białystok, NIP: 9660912781 REGON: 200130630, cena brutto: 249 900,00 zł., gwarancja 72 miesiące.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym toku postępowania, zgodnie z art. 239 ust. 1 uPzp i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia - Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
1) cena ofertowa - waga kryterium: 60 %,
2) okres gwarancji - waga kryterium: 40 %.
oraz w oparciu o złożone wyjaśnienia.

W postępowaniu złożono 7 ofert, których zestawienie i ocena przedstawia się następująco:
1. Premium GF Sp. z o. o.
ul. Południowa 37, 15-341 Białystok
NIP: 8393218259 REGON: 386995883
cena netto: 171 544,71 zł, cena brutto: 211 000,00 zł, gwarancja w miesiącach: 72
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 224 ust. 8 uPzp
2. P.H.U. Bar-Bud Grzegorz Baranik ul. Wilcza 29, 16-001 Księżyno
NIP: 966-131-61-76 REGON: 050645548
cena netto: 155 000,00 zł; cena brutto: 190650,00 zł, gwarancja w miesiącach: 72
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 224 ust. 8 uPzp
3. MASTERIX Marcin Wasyluk
ul. Melchiora Wańkowicza 45, 15-166 Białystok
NIP: 9660912781 REGON: 200130630
cena netto: 203 170,73 zł, brutto: 249 900,00, gwarancja w miesiącach: 72
liczba punktów: 100%
4. Ilbud Invest sp. z o.o.
ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa
NIP: 5223247533 REGON: 524263550
cena netto: 156 908,29 zł, cena brutto: 192 997,20 zł, gwarancja w miesiącach: 72
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 224 ust. 8 uPzp
5. P.H.U. Antoni Rutkowski
ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok
NIP: 966-035-31-17 REGON: 052219488
cena netto: 279 000,00 zł, cena brutto: 343 170,00 zł, gwarancja w miesiącach: 72
liczba punktów: 83,7%
6. SOLID Kamil Tryzna
ul. Mikołaja Kopernika 7/37, 15-377 Białystok
NIP: 5423434553 REGON: 388892822
cena netto: 176 666,67 zł, cena brutto: 217 300,00 zł, gwarancja w miesiącach: 72
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 224 ust. 8 uPzp
7. BMP Maciej Ponikwicki
ul. Michała Motoszko 8/8, 15-111 Białystok
NIP: 5423399584 REGON: 385896417
cena netto: 197 949,54 zł, cena brutto: 243 477,93 zł, gwarancja w miesiącach: 72
odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 224 ust. 8 uPzp

Cała treść "Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert" w załączniku do wiadomości.

Inf_oferta_najkorzys [...].pdf

2023-02-23 13:35 Julita Sitniewska
Białystok, 23.02.2023

A.214-2/23

ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI
RACHUNKOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr A.214-2/23 o nazwie:
Przebudowa budynku starej elektrowni – Etap V, tj. prace związane z antresolą i klatką schodową przy ulicy Elektrycznej 13 w Białymstoku
Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 2185), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje,
że w ofercie nr 4 złożonej przez wykonawcę: Ilbud Invest sp. z o.o., ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa , NIP: 5223247533 REGON: 524263550,

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową.

W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), strona 1, ww. Wykonawcy jest:

„cena ofertowa brutto: 203 777 zł”

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę na: „ cena ofertowa brutto: 192 997,20 zł”

Wykonawca wypełniając formularz ofertowy popełnił oczywistą omyłkę rachunkową dotyczącą obliczenia cenny brutto, dodając podatek VAT: 23% do ceny netto: 156 908,29 zł. Omyłkę w przeprowadzaniu rachunków wykonano na liczbach w trakcie działania matematycznego. W wyniku poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w toku badania i oceny ofert niniejszego postępowania nie zmieniła się treść oferty ww. Wykonawcy: cena net podana przez przedmiotowego Wykonawcę, wymiar podatku VAT.

Treść powyższego zawiadomienia przekazano Wykonawcy, który złożył ofertę oraz opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl.

Dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku, Monika Szewczyk

zawiadomienie_oczywi [...].pdf

2023-02-22 14:49 Julita Sitniewska Białystok, 22.02.2023 r.
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2185).
Komisja przetargowa powołana w postępowaniu na: Przebudowę budynku starej elektrowni – Etap V, tj. prace związane z antresolą i klatką schodową przy ulicy Elektrycznej 13 w Białymstoku, informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 5 ww. Ustawy w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1) Premium GF Sp. z o. o.
Południowa 37, 15-341 Białystok
NIP: 8393218259 REGON: 386995883, cena netto: 171 544,71, gwarancja: 72 miesiące
2) P.H.U. Bar-Bud Grzegorz Baranik ul. Wilcza 29, 16-001 Księżyno
NIP: 966-131-61-76 REGON: 050645548, cena netto: 155 000,00, gwarancja: 72 miesiące
3) MASTERIX Marcin Wasyluk
Melchiora Wańkowicza 45, 15-166 Białystok
NIP: 9660912781 REGON: 200130630, cena netto: 203 170,73, gwarancja: 72 miesiące
4) Ilbud Invest sp. z o.o.
ul. Szeligowska 32/99, 01-320 Warszawa
NIP: 5223247533 REGON: 524263550, cena netto: 156 908,29, gwarancja: 72 miesiące
5) P.H.U. Antoni Rutkowski
ul. Sobolewska 4A, 15-560 Białystok
NIP: 966-035-31-17 REGON: 052219488, cena netto: 279 000,00, gwarancja: 72 miesiące
6) SOLID Kamil Tryzna
Mikołaja Kopernika 7/37, 15-377 Białystok
NIP: 5423434553 REGON: 388892822, cena netto: 176 666,67, gwarancja: 72 miesiące
7) BMP Maciej Ponikwicki
ul. Michała Motoszko 8/8, 15-111 Białystok
NIP: 5423399584 REGON: 385896417, cena netto: 197 949,54, gwarancja: 72 miesiące
Karol Straczyński – przewodniczący, Maciej Zaniewski – członek, Julita Sitniewska - sekretarz


inf._o_otwarciu_ofer [...].pdf

2023-02-22 09:52 Julita Sitniewska Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 334 163,03 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 759