Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 152/ZP/2023 (68/WIR/2023) Usunięcie usterek systemów detekcji gazów

Deadlines:
Published : 14-09-2023 10:29:00
Placing offers : 20-09-2023 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu systemów detekcji gazów zainstalowanych w kotłowniach gazowych oraz innych pomieszczeniach w wybranych obiektach Policji garnizonu mazowieckiego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK NR 1).


Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych (poniedziałek-piątek), licząc od dnia ukazania się na Platformie Zakupowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 701 24 36; 603 396 212  (Mariusz Wybacz)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 437.9 2023-09-14 10:29:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy.docx docx 23.73 2023-09-14 10:29:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy.pdf pdf 725.74 2023-09-14 10:29:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie.pdf pdf 250 2023-09-14 10:29:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usunięcie usterek systemów detekcji gazów Szczegółowy opis czynności zawarto w opisie przedmiotu zamówienia - ZAŁACZNIK NR 1. Proszę uzupełnić i dołączyć ZAŁĄCZNIK NR 2.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - For [...].docx

ZAŁĄCZNIK NR 2 - For [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami z przeprowadzonych czynności. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe - Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "OŚWIADCZAM" (0)
4 Oświadczenie - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Proszę dołączyć. Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Ośw [...].pdf

(0)
5 Termin realizacji - 45 dni od zlecenia przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
7 Ustrukturyzowane faktury elektroniczne - Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prawnym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 246