Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku

Aleksandra Wróblewska
Urząd Miasta Lębork
Deadlines:
Published : 30-01-2023 10:20:00
Placing offers : 23-02-2023 09:45:00
Offers opening : 23-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja o kwocie.pdf pdf 142.7 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 559.22 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 56 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 37.5 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót.doc doc 39.5 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 47.5 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.doc doc 93 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 41.5 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.doc doc 172 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - harmonogram rzecz.-fin..doc doc 41.5 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.7z 7z 36848.46 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.7z 7z 5929.27 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załacznik nr 11 do SWZ - decyzja ZRID.pdf pdf 1505.24 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.59 2023-01-30 10:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I)- zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 41.5 2023-02-20 08:58:56 Proceeding
Wyjaśnienia (I).pdf pdf 132.75 2023-02-08 12:07:17 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I)- zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 41.5 2023-02-20 08:58:16 Public message
zmiana treści SWZ (I).pdf pdf 172.18 2023-02-20 08:58:16 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 126.16 2023-02-23 10:52:04 Public message
zawiadomienie-wybór oferty.pdf pdf 161.94 2023-03-14 11:55:25 Public message

Announcements

2023-03-14 11:55 Aleksandra Wróblewska ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 253 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

Usługi Leśne - Budowlane
Krystian Wenta
Popowo 5 A
84-311 Popowo

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Liczba punktów w kryterium „Cena” Liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji” Łączna punktacja
1. Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5 A, 84-311 Popowo, NIP 8411561922, Regon 771405205 60,00 40,00 100,00
2. LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński, 84-220 Strzebielino, ul. Mickiewicza 9, NIP 5881482325, Regon 220127061 47,31 40,00 87,31

zawiadomienie-wybór [...].pdf

2023-02-23 10:52 Aleksandra Wróblewska
ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku”.
zgodnie z art.222 ust.5 ustawy Pzp

L.p. Nazwa firmy Cena (brutto)
1. Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5 A, 84-311 Popowo,
NIP 8411561922, Regon 771405205 921 270,00 zł
2. LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński, 84-220 Strzebielino, ul. Mickiewicza 9,
NIP 5881482325, Regon 220127061 1 168 500,00 zł

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-02-20 08:58 Aleksandra Wróblewska
ZMIANA TREŚCI SWZ (I)

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku ”
1. Zmienia się treść załącznika nr 6 do zmiany SWZ (I) Zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zmieniony załącznik stanowi załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I).


Lista załączników do zmiany treści SWZ:
Załącznik nr 1 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - stanowiący Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I)

Załącznik nr 1 do zm [...].doc

zmiana treści SWZ (I [...].pdf

2023-02-08 12:07 Aleksandra Wróblewska znak postępowania
RI.271.8.2023.W
Wyjaśnienia do treści SWZ(I)

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania:
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku”


1. Z zapytania Wykonawcy: Zakres zawarty w załącznikach nr 10 tj. zatoka autobusowa jest w zakresie do wykonania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.
2. Z zapytania Wykonawcy: Na planie sytuacyjnym występuje więcej elementów małej architektury niż przyjęto w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie ilości tj. 2 sztuki ławki
i 3 sztuki stojaki. Proszę o udostępnienie cech charakterystycznych małej architektury.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie należy wykonywać zakresu znajdującego się na działce 68/54 obręb 0002, która obejmuje elementy małej architektury.
3. Z zapytania Wykonawcy: W ramach zadania należy posadzić drzewa? Brak informacji w przedmiarze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamówienie nie obejmuje nasadzeń drzew.
4. Z zapytania Wykonawcy: Odnośnie przepustu należy wyremontować cały przepust wraz z rurami czy tylko wykonać ściankę czołową?
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy wykonać cały przepust.
5. Z zapytania Wykonawcy: Nawierzchnia ścieżki koloru czerwonego czy czarnego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nawierzchnię ścieżki należy wykonać w kolorze czarnym.

Wyjaśnienia (I).pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1041