Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WT.2370.1.2023 Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych – 4 sztuki”, realizowanego w 4 częściach

Deadlines:
Published : 20-01-2023 08:57:00
Placing offers : 27-02-2023 13:19:32
Offers opening : 27-02-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 20.01.2023.pdf pdf 143.24 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
SWZ - podpisany 16.01.2023.pdf pdf 322.24 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy cz. I.docx docx 31.2 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, cz. II.docx docx 31.39 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, cz. III.docx docx 31.5 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, cz. IV.docx docx 31.51 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - OPZ GBA cz. II, III i IV.docx docx 43.15 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy 13.01.23.doc doc 133 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 195 2023-01-20 08:57:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 19.4 2023-01-20 08:57:45 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu - zasoby.docx docx 20.93 2023-01-20 08:57:49 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - wykonawcy wspólnie ubiegajacy.docx docx 19.53 2023-01-20 08:57:53 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie aktualizacyjne.docx docx 21.34 2023-01-20 08:58:03 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - grupa kapitałowa.docx docx 19.92 2023-01-20 08:58:09 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - tajemnica przedsiębiorstwa.doc doc 41 2023-01-20 08:58:16 Proceeding
2023-OJS035-104224-pl - sprostowanie.pdf pdf 81.07 2023-02-17 10:38:29 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - OPZ GBA cz. I.docx docx 42.64 2023-02-17 10:39:07 Proceeding
OPZ cz. I po zmianach - zał. nr 2 do SWZ.docx docx 42.64 2023-02-17 10:45:00 Proceeding
OPZ cz. II III i IV po zmianach.docx docx 43.28 2023-02-17 10:45:06 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ - podpisane.pdf pdf 115.05 2023-02-17 10:51:38 Public message
OPZ cz. I po zmianach - zał. nr 2 do SWZ.docx docx 42.64 2023-02-17 10:51:38 Public message
OPZ cz. II III i IV po zmianach.docx docx 43.28 2023-02-17 10:51:38 Public message
unieważnienie postępowania - brak ofert - 27.02.2023 podpisane.pdf pdf 100.69 2023-02-27 13:16:29 Public message
unieważnienie postępowania - brak ofert - 27.02.2023 podpisane.pdf pdf 100.69 2023-02-27 13:19:29 Public message

Announcements

2023-02-27 13:19 Aneta Michalak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-27 13:16 Aneta Michalak W załączeniu przekazuję do publicznej wiadomości zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem
st. asp. Aneta Michalak
KW PSP Gdańsk

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 5 400 000,00 PLN brutto.
2023-02-17 10:51 Aneta Michalak Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, w załączeniu udostępniam wyjaśnienia treści SWZ wraz z informacją o zmianie treści SWZ oraz informacją o wydłużeniu terminu składania ofert.

Z poważaniem
st. asp. Aneta Michalak
KW PSP Gdańsk

wyjaśnienie treści S [...].pdf

OPZ cz. I po zmianac [...].docx

OPZ cz. II III i IV [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 838