Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4441.23.2021 Prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Anna Demidów
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 15-12-2021 14:32:00
Placing offers : 20-12-2021 10:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych zapytaniu ofertowym na prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

1) Centrum Usług Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24,

2) Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego 22,

3) Zespół Dziennych Domów Pomocy przy ul. Konopnickiej 18,

4) Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" przy ul. Sienkiewicza 11,

5) Dom Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28,

6) Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 przy ul Saperskiej 15,

7) Centrum Usług Wspólnych przy al. Niepodległości 27.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Jednocześnie informujemy, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.odt odt 16.59 2021-12-15 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.odt odt 22.83 2021-12-15 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 projekt umowy szkolenia okresowe bhp.odt odt 22.27 2021-12-15 14:32:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.docx docx 17.59 2021-12-17 15:07:26 Public message
PISMO DO WYKONAWCÓW.DOCX DOCX 17.04 2022-02-01 11:01:20 Public message
PISMO DO WYKONAWCÓW.DOCX.XAdES XAdES 5.26 2022-02-01 11:01:20 Public message

Announcements

2022-02-01 11:01 Anna Demidów Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie zapytania ofertowego na szkolenia okresowe bhp.

Z poważaniem
Anna Demidów

PISMO DO WYKONAWCÓW. [...].DOCX

PISMO DO WYKONAWCÓW. [...].XAdES

2021-12-17 15:07 Anna Demidów odpowiedź na pytania

odpowiedzi na pytani [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w grupach opisanych w punktach 2-9 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 1 „Opis przedmiotu zamówienia” 1 service - (0)
2 Szkolenia okresowe dla stanowisk kierowniczych w formie online szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 5 osobowej w jednym terminie. Grupa składać się będzie z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
3 Szkolenia okresowe dla stanowisk administracyjnych w formie online szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 8 pracowników w jednym terminie. Grupa będzie składać się z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
4 Szkolenia okresowe dla stanowisk administracyjnych w formie online szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 3 pracowników w jednym terminie. Grupa będzie składać się z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
5 Szkolenia okresowe dla stanowisk administracyjnych w formie online szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 5 pracowników w jednym terminie. Grupa będzie składać się z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
6 Szkolenia okresowe dla stanowisk administracyjnych w formie online szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 12 pracowników w jednym terminie. Grupa będzie składać się z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
7 Szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych w formie stacjonarnej szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 5 pracowników w jednym terminie. Grupa składać się będzie z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
8 szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych w formie stacjonarnej szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 8 pracowników w jednym terminie. Grupa składać się będzie z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę. 1 service - (0)
9 szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych w formie stacjonarnej szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie 9 pracowników w jednym terminie. Grupa składać się będzie z pracowników różnych jednostek. Proszę podać ceny jednostkowe za jedną grupę 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja ceny - Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
3 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą punktację w kryterium cena i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
4 Termin - Od dnia 03.01.2022r. do 30.11.2022r., a jeżeli ze względów proceduralnych nie będzie to możliwe to realizacja zamówienia rozpocznie się dzień po podpisaniu umowy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
5 Warunki udziału w zapytaniu - 1.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania narzędziem IT umożliwiającym prowadzenie szkoleń okresowych dla stanowisk kierowniczych i administracyjno – biurowych za pomocą komunikatora internetowego Skype lub innego narzędzia internetowego zapewniającego możliwość kontaktowania się przy użyciu kamery i mikrofonu dla różnej wielkości grup szkoleniowych. 2.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałego adresu e-mail niezmienianego przez cały okres trwania umowy. 3.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania miejscem (siedzibą) do organizowania szkoleń z pomieszczeniem, pomieszczeniami umożliwiającym prowadzenie szkolenia w formie kursu dla stanowisk robotniczych. Sala/sale muszą pomieścić jednorazowo maksimum 21 osób. Pomieszczenie musi mieć zapewniony dostęp do toalety oraz zostać wyposażone w stoły i krzesła. Pomieszczenia muszą zostać wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk. 4.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania miejscem na przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi aktualnie obowiązujących aktów prawnych-osłaniając usta i nos przy pomocy maseczki, -zapewniając minimum odstępu pomiędzy uczestnikami szkolenia,-zapewniając po każdym przeprowadzonym szkoleniu, wykonanie dezynfekcji powierzchni pierwszego kontaktu tj. blatów stołów i/lub podłokietników krzeseł,-zapewniając w trakcie prowadzenia szkolenia wentylację pomieszczeń poprzez otwarcie okien i wietrzenie pomieszczeń, nie rzadziej ni 1 raz na godzinę. 5.Wykonawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń dla stanowisk robotniczych w miejscu oddalonym od przystanku tramwajowego lub autobusowego w odległości nie przekraczającej 800 metrów. Proszę o wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
6 Dokumenty niezbędne, potwierdzające spełnienie warunków udziału w zapytaniu – formularz ofertowy i oświadczenia - 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej polegającej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 2.Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie i wskazać w nim adres komunikatora internetowego, który będzie wykorzystywany w celach szkoleniowych przez cały okres obowiązywania umowy. 3.Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu e-mail, za pomocą którego będzie kontaktował się z Zamawiającym przez cały okres realizacji umowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o dysponowaniu miejscem (siedzibą) do organizowania szkoleń z pomieszczeniem, pomieszczeniami umożliwiającym prowadzenie szkolenia w formie kursu dla stanowisk robotniczych. Sala/sale muszą pomieścić jednorazowo maksimum 21 osób. Pomieszczenie musi mieć zapewniony dostęp do toalety oraz zostać wyposażone w stoły i krzesła. Pomieszczenia muszą zostać wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk. 5.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia stacjonarnego zgodnie z zachowaniem reżimy sanitarnego zgodnego z wytycznymi aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 6.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia odnośnie miejsca (siedziby) do organizowania szkoleń dla stanowisk robotniczych potwierdzając, że miejsce(siedziba) oddalona jest od przystanku tramwajowego lub autobusowego w odległości nie przekraczającej 800 metrów. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany załącznik 2 – formularz ofertowy. Proszę o dołączenie dokumentu. Attachment required (0)
7 Umowa - Umowa może zostać podpisana przez Zamawiającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zwróci podpisaną podpisem kwalifikowanym umowę lub dostarczy wydrukowany i podpisany egzemplarz do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
8 Forma składania dokumentów - Wymagane dokumenty dodawane przez Wykonawcę na platformie winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie skanu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
9 Komunikacja - Zamawiający nie dopuszcza kontaktów telefonicznych ani osobistych z pracownikami Wykonawcy na żadnym etapie zapytania ofertowego. Do momentu składania ofert komunikacja winna przebiegać za pośrednictwem platformy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
10 Pytania do Zapytania ofertowego - Termin na zadawanie pytań upływa 17.12.2021r. godz. 12:00. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Bez odpowiedzi mogą pozostać pytania: które wpłyną po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, merytorycznie nie związane z przedmiotem zamówienia a stanowiące polemikę z Zamawiającym oraz życzenia zgłoszone przez Wykonawców do dokumentów, posiadające odpowiedź zawartą w treści zapytania (lub załącznikach). Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
11 Rażąco niska cena - Jeśli zaoferowana cena odbiegać będzie o co najmniej 30% od cen pozostałych ofert w Zapytaniu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
12 Odrzucenie oferty - Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie zaoferuje całego wymaganego przedmiotu zamówienia, wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, cena oferty uznana zostanie za rażąco niską, oferta zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentacji i nie zostanie złożone stosowne pełnomocnictwo, Wykonawca na wezwanie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub dokumenty zostaną przedłożone w nieprawidłowej formie. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
13 Unieważnienie - Zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny dla wszystkich lub niektórych jednostek. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
14 Podpisywanie umowy - Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy na podstawie umowy zlecenia. Planowane jest zawarcie umowy bezpośrednio po uchwaleniu Planu finansowego Jednostek na rok 2022. Każda Jednostka zawrze z Wykonawcą osobną umowę. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
15 Jednostki - Po wyborze najkorzystniejszej oferty każda z jednostek wymienionych poniżej zawrze oddzielną umowę. W każdej z przedmiotowych umów zostanie wskazane wynagrodzenie wynikające z ilości osób w danej grupie. Jednostki: 1)Centrum Usług Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24, 2)Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego 22, 3)Zespół Dziennych Domów Pomocy przy ul. Konopnickiej 18, 4)Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” przy ul. Sienkiewicza 11, 5)Dom Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28, 6)Dzienny Ośrodek Adaptacyjnych nr 1 przy ul. Saperskiej 15, 7)Centrum Usług Wspólnych przy al. Niepodległości 27. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
(0)

The number of page views: 670