Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa UPS GX 3000 Tower i Rack, każdy o mocy znamionowej 3000VA, zasilanie 230V/wyjście 230V - 4 szt

Deadlines:
Published : 08-02-2024 12:15:00
Placing offers : 13-02-2024 12:08:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego  zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw  – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.

 Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa UPS  GX 3000 Tower i  Rack o mocy znamionowej 3000VA,  zasilanie 230V/wyjście 230V - 4 szt

 rodzaj pracy TRUE ON-LINE - podwójne przetwarzanie energii

 zasilanie 1-fazowe / wyjście 1-fazowe

 port komunikacyjny RS 232 + USB oraz wyświetlacz LCD

 złącze EPO do instalacji ppoż.

 stabilizacja napięcia wyjściowego: czysta sinusoida 230V / 50Hz

 funkcja COLD START – możliwość uruchomienia UPS-a z baterii oraz wewnętrzny automatyczny bypass serwisowy

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin płatności:  14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności

2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin. 

3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 14  dni od daty złożenia zamówienia

4.   Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl. lub em@zwik.szczecin.pl 

5.  Termin związania ofertą: 30 dni

6.  Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub  w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 

7   Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na  wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje

8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

9. Na potrzeby porównania i oceny ofert  cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez  platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert. 

10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych, nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych poza krajem). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314;

13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.

14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.

18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 UPS CES GX 3000 wersja TOWER czas podtrzymania 19 minut /UPS + 1 szafka bateryjna/ 3 pc. Magazyn Główny
ul. 1-go maja 37
71-627, Szczecin
(0)
2 UPS CES GX 3000R wersja RACK czas podtrzymania 19 minut /UPS + 1 szafka bateryjna/ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie - Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (0)
5 Oznaczenie producenta, zaproponowane modele - - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 396