Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia kortów tenisowych w Wirach przy ul. Dworcowej

Wydział Inwestycji i Remontów
Urząd Gminy Komorniki Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 07-02-2024 08:34:00
Placing offers : 13-02-2024 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przewidziano zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem okablowania podziemnego oraz montażem słupów oświetleniowych. Planowane jest:

-          montaż 6 słupów o wysokości 9-10m

-          montaż min. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu LED o mocy minimalnej 380W każda. Oprawy LED muszą być wyposażone w odpowiedni układ optyczy- soczewki, umożliwiający uzyskanie relatywnie równomiernego naświetlenia obszaru kortów

-          okablowanie o długości ok. 200 m

-          ułożenie bednarki o długości ok. 120m

-          przyłączenie do istniejącej sieci elektrycznej

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym PHU

Do oferty należy dołączyć:

Ø   pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentacji w postępowaniu (jeśli jest konieczne);

Ø   Kartę Identyfikacyjną Wykonawcy ( wg załączonego wzoru)

Ø Wykaz  min. 2 robót budowlanych obejmujących realizację w okresie ostatnich 5 lat zadania polegającego na montażu oświetlenia użytkowego obiektów sportowych, w tym co najmniej 1 robota dot. oświetlenia użytkowego kortów tenisowych, na które składa się montaż słupów wys.9-10 m wraz z oprawami oświetleniowymi. Należy podać rodzaj i wartość prac, daty i miejsca ich wykonania oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ø wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


 


Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Każdy z Wykonawców winien dokonać oględzin miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8100667

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
mapa inwentaryzacyjna kortów.pdf pdf 357.81 2024-02-07 08:34:00 Proceeding
Karta identyfikacyjna.docx docx 12.56 2024-02-07 08:34:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 15.92 2024-02-07 08:34:00 Proceeding
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY_po zmianach (003).doc doc 6404.5 2024-02-07 08:34:00 Proceeding

Announcements

2024-02-12 09:52 Wydział Inwestycji i Remontów Szanowni Państwo,
W ogłoszonym zapytaniu ofertowym wpłynęło następujące pytanie:
„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia kortów tenisowych w Wirach przy ul. Dworcowej zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełnianie warunku, wykazującego doświadczenie przedstawienie poświadczenia z wykonania robót budowlanych polegających na:
- montażu oświetlenia użytkowego kortów tenisowych (minimum 1 robota budowlana), na który składa się montaż słupów o wysokości 9-10m wraz z oprawami oświetleniowymi
oraz
- montażu oświetlenia użytkowego boiska sportowego lub bieżni (minimum 1 robota budowlana), na który składa się montaż słupów o min. wysokości 9m wraz z oprawami oświetleniowymi z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania”
Odpowiadając Zamawiający informuje, że
- montaż oświetlenia użytkowego kortów tenisowych (minimum 1 robota budowlana), na który składa się montaż słupów o wysokości 9-10m wraz z oprawami oświetleniowymi
oraz
- montaż oświetlenia użytkowego boiska sportowego lub bieżni (minimum 1 robota budowlana), na który składa się montaż słupów o min. wysokości 9m wraz z oprawami oświetleniowymi z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania
spełnia warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy. Zamawiający wskazał -konieczność wykazania min. 2 robót budowlanych obejmujących realizację w okresie ostatnich 5 lat zadania polegającego na montażu oświetlenia użytkowego obiektów sportowych, w tym co najmniej 1 roboty dot. oświetlenia użytkowego kortów tenisowych, na które składa się montaż słupów wys.9-10 m wraz z oprawami oświetleniowymi. Należy podać rodzaj i wartość prac, daty i miejsca ich wykonania oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Z poważaniem Karolina Wilak UG Komorniki

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 opracowanie dokumentacji projektowej - 1 set - (0)
2 budowa oświetlenia kortów - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.08.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398