Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKR.272.2.2024.NJ Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarny Bór.

Kamil Grzymkowski
Gmina Czarny Bór
Deadlines:
Published : 06-02-2024 00:01:00
Placing offers : 19-02-2024 13:00:00
Offers opening : 19-02-2024 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z 05.02.2024 r..pdf pdf 162.73 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 05.02.2024 r..pdf pdf 35.47 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Część 1 - Szczegółowy OPZ .zip zip 41754.46 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz oferty Część 2.docx docx 34.4 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Część 2.zip zip 27397.34 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
SWZ Gmina Czarny Bór - 05.02.2024 r. .docx docx 79.08 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz oferty Część 1.docx docx 34.44 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykluczenie .docx docx 19.03 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie warunki.docx docx 17.94 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - zobowiązanie podmiot trzeci.docx docx 21.07 2024-02-06 00:01:00 Proceeding
informacja o unieważnieniu postępowania 07.02.2024 r. .pdf pdf 61.77 2024-02-07 09:40:13 Proceeding
informacja o unieważnieniu postępowania 07.02.2024 r. .pdf pdf 61.77 2024-02-07 09:41:15 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania 07.02.2024 r. .pdf pdf 61.77 2024-02-07 10:00:53 Public message

Announcements

2024-02-07 10:01 Kamil Grzymkowski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 5 lutego 2024 r. zamieścił na Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00092074. W ogłoszeniu błędnie zaznaczono,
że przedmiotowe zamówienie dotyczy dostaw, a nie robót budowlanych. Mimo zmiany ogłoszenia, ogłoszenie o zamówieniu nie jest przypisany do robót budowlanych, stąd też wprowadzać to będzie w błąd potencjalnych wykonawców i zawęzi krąg wykonawców. Ponadto, zaistniały błąd jest na tyle istotny, że nie można go naprawić poprzez zmianę ogłoszenia.Zgodnie z art. 255 pkt 6) Pzp w zw. art. 266 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niniejsze postępowanie dotyczy robót budowlanych, jednakże w ogłoszeniu podano, że zamówienie dotyczy dostaw. Z uwagi, że jest to istotna wada postępowania, której nie można naprawić w inny sposób, postępowanie należało unieważnić.

informacja o uniewaz [...].pdf

2024-02-07 09:41 Kamil Grzymkowski Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o uniewaz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 261