Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZP-271-PN-1/2024 Usługa wykonania dokumentacji projektowej instalacji waloryzacji żużla w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Deadlines:
Published : 26-01-2024 10:02:00
Placing offers : 07-03-2024 09:00:00
Offers opening : 07-03-2024 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 84.06 2024-01-29 08:15:57 Proceeding
KZP_271_PN_1_2024 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 4967.64 2024-01-26 10:02:00 Proceeding
KZP_271_PN_1_2024 SWZ.docx docx 173.15 2024-01-26 10:02:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 830.76 2024-01-26 10:02:00 Proceeding
Załączniki do OPZ.zip zip 155401.8 2024-01-26 10:02:00 Proceeding
KZP_271_PN_1_2024 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 244.43 2024-02-02 12:06:55 Public message

Announcements

2024-02-02 12:07 Elżbieta Kurek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Informacja o unieważnieniu postępowania

KZP_271_PN_1_2024 - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 797