Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 162/ZP/2023 Zakup wraz z dostarczeniem zestawu zdalnie sterowanego do radiotelefonu typu DM4601e poprzez sieć IP z pojedynczym manipulatorem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Deadlines:
Published : 26-09-2023 12:53:00
Placing offers : 02-10-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie prowadzonego zapytania ofertowego pn.: „Zakup wraz z dostarczeniem zestawu zdalnie sterowanego do radiotelefonu typu DM4601e poprzez sieć IP z pojedynczym manipulatorem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”  162/ZP/2023 (Rej. 56/L/2023) poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) prowadzonym jako zapytanie ofertowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacji określonym w Decyzji Nr 185/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w KWP zs. w Radomiu.

CPV: 32236000-6

        I. OGÓLNE WYMAGANIA

1) Termin realizacji zamówienia - max do 30.10.2023 r.

2) Kryteria wyboru ofert: najniższa cena łącznie brutto - 100 %.

3) Dostawa - na koszt Wykonawcy do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom w godz. 8.00-14.00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na nr. tel.: 47 701 34 38, tel. kom. 502 501 215

4) Termin i forma płatności na rzecz Wykonawcy: płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez KWP zs. w Radomiu prawidłowo wystawionej Faktury Vat złożonej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Uwaga: Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym.

5) Wymagane warunki gwarancji: minimum 24 miesiące.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8) W przypadku braku akceptacji OPZ jak również niewyrażenia zgody na określone warunki udziału
w postępowaniu prosimy nie składać oferty !!!

9) Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów - poza wypełnieniem formularza na stronie postępowania - platformie zakupowej Open Nexus należy dołączyć skan:

- wypełniony we wszystkich pozycjach i podpisany: Formularz ofertowy/ wykaz asortymentowo
     -ilościowy - Załącznik nr 2

- pełnomocnictwo / w przypadku jego udzielenia.

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego do wskazanego w OPZ pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany przez niego produkt równoważny jest nie gorszej jakości i posiada co najmniej parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalność jak wymienione w OPZ.

W tym celu w przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć również karty katalogowe lub inne dokumenty typu dokumentacja techniczna Producenta zawierające specyfikację oferowanego produktu potwierdzającego wymagania Zamawiającego dotyczące minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, na podstawie których Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny będzie mógł stwierdzić równoważność zaoferowanego produktu z treścią OPZ (składane skany niniejszych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a składane
w języku obcym innym niż język angielski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

 

      II. W przypadku pytań:

- proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"

 lub w szczególności:

· w sprawach merytorycznych - Paweł Krupiński tel.: 47 701 34 18

e-mail: pawel.krupinski@ra.policja.gov.pl

· w sprawach formalnych  - Rafał Gwozdowski tel.: 47 701 34 67

e-mail: rafal.gwozdowski@ra.policja.gov.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

· tel. 22 101 02 02

· e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

    III. OGÓLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 ust. 1 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP zs. w RADOMIU:

 

1) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku nie wyrażenia zgody na warunki udziału - proszę nie składać swojej oferty.

2) Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. Oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej nie będą rozpatrywane.

3) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), ewentualne załączniki oraz inne niezbędne informacje zamieszczone są na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki udziału i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Oferowana przez Wykonawcę cena za towar / usługę musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostarczenia/dojazdu. KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.

5) O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w odniesieniu do ceny brutto.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw / usług zaoferowany asortyment i wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające
z przepisów prawa.

 7) KWP zs. w Radomiu zastrzega, że:

- wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z określonymi w danym postępowaniu kryteriami wyboru oferty;

- przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP zs. w Radomiu;

- w przypadku realizowania dostawy/ usługi niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, zwróci przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- istnieje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8) Zamawiający informuje, że dane osobowe Wykonawców składających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego, a dane osobowe/ zakupowe Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą będą wykorzystane do celów realizacji umowy / zamówienia.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2.pdf pdf 223.11 2023-09-26 12:53:00 Subject of the order
Projekt umowy DMR.pdf pdf 572.04 2023-09-26 12:53:00 Criterion
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.pdf pdf 939.74 2023-09-26 12:53:00 Criterion

Announcements

2023-10-03 12:24 Rafał Gwozdowski W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Pzp (wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) oraz zgodnie z Decyzją nr 185/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu w wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 oferta. Po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty Wydział Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy: TRX s.c. Renata Kryńska, Kazimierz Kryński ul. Wierzbowa 8, 15-743 Białystok. Wartość oferty: 33.271,50 zł brutto. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w OPZ oraz mieści się w środkach finansowych jakie zostały przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup wraz z dostarczeniem zestawu zdalnie sterowanego do radiotelefonu typu DM4601e poprzez sieć IP z pojedynczym manipulatorem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego zgodny z OPZ - załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności, projekt umowy - Płatność na warunkach określonych w projekcie umowy - przelew 30 dni od daty otrzymania przez KWP zs. w Radomiu prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy DMR.pd [...].pdf

(0)
3 Termin realizacji - max. do 30.10.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz ofertowy - Proszę o wypełnienie, podpisanie i załączenie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 Attachment required

Formularz ofertowy - [...].pdf

(0)
6 Gwarancja - min. 24 miesiące. Proszę zaoferować lub potwierdzić wpisując "Akceptuje (0)
7 Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu - Oświadczam, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ- zał. nr 2. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
8 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując „TAK” (0)
9 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835). Proszę potwierdzić wpisując „TAK” (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 199