Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 163/ZP/2023 Remont pomieszczeń biurowych Płock Ul Otolińska

Deadlines:
Published : 26-09-2023 10:25:00
Placing offers : 02-10-2023 08:00:00
Offers opening : 02-10-2023 08:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zaproszenie do złożenia oferty

dot. udzielenia zamówienia

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)


 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26 – 600 Radom

adres poczty elektronicznej: wir.kwp@ra.policja.gov.pl

adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823394

Sprawę prowadzi: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń biurowych Płock ul. Otolińska załącznik nr 1

 2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

 3. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel. 47 701 23 53 e mail: leszek.gut@ra.policja.gov.pl

 4. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami: e mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl

 5. Kryteria oceny ofert: Cena

 6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy, w zakresie wymaganych dokumentów
  i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) : zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

 7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: załącznik nr 2

 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: 10 % wartości oferty

 9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) :

 10. Sposób przygotowania oferty: Formularz ofertowy załącznik nr 3

(do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 129 z póź. zm.) –zgodnie z załącznikiem nr 20).


 1. Sposób oraz termin składania ofert:

 1. wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem

 2. wykonawca składa ofertę w sposób: ofertę również można przesłać  na adres wir.kwp@ra.policja.gov.pl

 3. termin składania ofert: 02.10.2023 do godziny 08:00

 1. Termin otwarcia ofert: 02.10.2023 godzina 08:30

 2. Zamawiający: Przewiduje przeprowadzenie negocjacji: TAK 

Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze

wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie o niezaleganiu.pdf pdf 253.52 2023-09-26 10:25:00 Proceeding
Oświadczenie Rodo.pdf pdf 364.34 2023-09-26 10:25:00 Proceeding
Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainie.pdf pdf 453.75 2023-09-26 10:25:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 210.29 2023-09-26 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.pdf pdf 373.65 2023-09-26 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy.pdf pdf 191.27 2023-09-26 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Umowa.pdf pdf 258.65 2023-09-27 18:32:33 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont pomieszczeń biurowych Płock ul. Otolińska Remont pomieszczeń biurowych Płock ul Otolińska 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 202