Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 245/2023/GMT Dostawa stołu do fotografowania z uchwytem do fotografowania obuwia - 1 szt. "Zakup dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego"

Deadlines:
Published : 19-09-2023 13:05:00
Placing offers : 25-09-2023 13:00:00
Offers opening : 25-09-2023 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

   2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa stołu do fotografowania z uchwytem do fotografowania obuwia- 1 szt. (parametry techniczne opisane
w formularzu asortymentowo-cenowym)

Zamawiający sprawdzi parametry oferowanego sprzętu z parametrami wpisanymi w formularzu ofertowo-cenowym

Sprzęt musi posiadać  deklarację zgodności CE  świadczącą o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa

3. Termin realizacji zamówienia: - do 30 dni od dnia zawarcia umowy

4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Prygiel tel. +48(47) 701 23 42

5. Kryteria wyboru ofert: cena obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na poszczególny asortyment, zgodnie z kryteriami wyboru oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. wyłącznie na wybrany przez siebie asortyment

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i

oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *:

- oświadczenie, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie  bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*: nie dotyczy

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*: nie dotyczy

9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy):

- co najmniej 24 miesiące gwarancji

10. Sposób przygotowania oferty: pisemnie w języku polskim.

Ofertę stanowić będą:

- oświadczenie o których mowa w pkt. 6 niniejszego zaproszenia,

   - wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik w niniejszym postępowaniu (ceny w PLN

 - Zamawiający wymaga aby do oferty była dołączona specyfikacja techniczna wystawiona przez Producenta lub inny dokument (oryginalna karta katalogowa Producenta, broszura informacyjna, instrukcja obsługi itp.) - w języku polskim lub w innym języku i musi być przetłumaczony na język polski, potwierdzający w sposób jednoznaczny że oferowany przez Wykonawcę produkt posiada parametry równoważne lub lepsze od tych wpisanych w Opisie przedmiotu zamówienia/ formularzu asortymentowo-cenowym

- dołączony certyfikat CE dla oferowanego sprzętu lub oświadczenie Wykonawcy że oferowany przez niego sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa CE

 Zamawiający nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pośrednictwem poczty
e-mail.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie

Dostawcy.

   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, w przypadku gdy będzie ona niekompletna

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

 Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowania całości lub części zamówienia.

Po zakończeniu I etapu Zamawiający zastrzega sobie możliwość ogłoszenia  drugiego II etapu  -negocjacji

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ukraina oświadczenie.doc doc 28.5 2023-09-19 13:05:00 Proceeding
Formularz asortymentowo-cenowy - stół do fotografowania.pdf pdf 558.32 2023-09-19 13:05:00 Proceeding
Formularz asortymentowo-cenowy - stół do fotografowania.pdf pdf 558.32 2023-09-19 13:05:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stół do fotografowaniaa opis techniczny wskazany w formularzu asortymentowo-cenowym

Formularz asortyment [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3331 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Szkolenie z zkaresu obsługi dostarczonego sprzętu - Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla 4 osób i wydania imiennych certyfikatów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Gwarancja - min. 24 miesiące - Proszę wpisać okres udzielanej gwarancji (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 161