Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 149/ZP/2023 (67/WIR/2023) Przegląd instalacji pożarowej napowietrzania dróg ewakuacyjnych zainstalowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

Deadlines:
Published : 14-09-2023 13:28:00
Placing offers : 25-09-2023 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest Przegląd instalacji pożarowej napowietrzania dróg ewakuacyjnych zainstalowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu.


Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych (poniedziałek-piątek), licząc od dnia wyboru Wykonawcy na platformie zakupowej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt z p. Grzegorzem Kupis (prowadzącym postępowanie) poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (47) 701 37 81; Mariusz Wybacz nr. tel. (47) 701 24 36.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz elementów instalacji pożarowej.pdf pdf 488.78 2023-09-14 13:28:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór umowy.pdf pdf 275.18 2023-09-14 13:28:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz elementów instalacji pożarowej.pdf pdf 488.78 2023-09-14 13:28:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK NR 3 Oswiadczenie nr 1.pdf pdf 250 2023-09-14 13:28:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie nr 2.pdf pdf 42.34 2023-09-14 13:28:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy.docx docx 15.82 2023-09-14 13:28:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 376.89 2023-09-14 13:28:00 Criterion

Announcements

2023-09-19 12:03 Anna Olszowiec Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na zmianę zapotrzebowania zamawiającego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd instalacji pożarowej napowietrzania dróg ewakuacyjnych Zamówienie obejmuje przegląd instalacji pożarowej napowietrzania dróg ewakuacyjnych wymienionych w ZAŁĄCZNIKU NR 2 Wykaz elementów instalacji. Proszę uzupełnić i dołączyć ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wyk [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Fo [...].docx

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Fo [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Nie później niż w przeciągu 45 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Oświadczenie RODO. Proszę dołączyć. Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 3 Oswia [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświa [...].pdf

(0)
5 Odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe - Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "OŚWIADCZAM" (0)
6 Ustrukturyzowane faktury elektroniczne - Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prawnym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Warunki płatności - Przelew w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 470