Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IKŚR.271.8.1.2023 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 12-09-2023 14:03:00
Placing offers : 02-10-2023 08:00:00
Offers opening : 02-10-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.61 2023-09-12 14:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10362.73 2023-09-12 14:03:00 Proceeding
Załączniki SWZ.zip zip 174.6 2023-09-12 14:03:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania (1).pdf pdf 422.6 2023-09-18 15:30:02 Public message
Zawiadomienie unieważnienie.pdf pdf 262.29 2023-10-02 09:25:27 Public message

Announcements

2023-10-02 09:25 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn.: "Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach".

Grzegorz Libowicz
Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy Nozdrzec

Zawiadomienie uniewa [...].pdf

2023-10-02 08:00 Buyer message Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania zakupowego zamierza przeznaczyć kwotę: 231 586,60 złotych gross (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć 60/100 złotych brutto).

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz
Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2023-09-18 15:30 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów rdz. VII ust. 3 pkt. 2 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytanie.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy Nozdrzec

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 428