Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Pocztowej 15, dz. nr 691, obręb Żnin”,

Deadlines:
Published : 16-08-2023 09:26:00
Placing offers : 30-08-2023 10:00:00
Offers opening : 30-08-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Wytyczne do zapytania ofertowego

 

I.          Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 22, 88-400

Żnin, NIP 562-000-28-75 REGON 090185720, na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Prezesa Zarządu „PUK” Sp. z o.o. w Żninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w  „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych, zwraca się z  zapytaniem ofertowym na zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Pocztowej 15, dz. nr  691, obręb Żnin”,

 

II.          Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Pocztowej 15, dz. nr  691, obręb Żnin”,

 

III.          Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:

·       zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej o mocy odpowiedniej dla kubatury budynku po uzyskaniu odpowiedniej decyzji od Veolia Zachód sp. z o.o. we Wrocławiu – firma świadcząca usługi ciepłownicze na terenie Żnina

·       zaprojektowanie termomodernizacji budynku zgodnej z decyzją konserwatora zabytków (docieplenie ścian budynku, docieplenie poddasza, wymiana stolarki, wymiana oświetlenia na częściach wspólnych),  

2.     Przed przystąpieniem do sporządzanie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań technicznych,

3.     Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania projektu rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty realizacji i eksploatacji projektowanych urządzeń,

4.     Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych,  

5.     Koszty wszelkich uzgodnień pokrywa Wykonawca,

6.     Doprowadzenie energii elektrycznej do miejsca umiejscowienia węzła pozostaje
w gestii Zamawiającego,

7.     Dokumentacja projektowa niezbędna do zrealizowania w/w zadania powinna obejmować wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,

8.     Określenie zapotrzebowania i przedłożenie warunków technicznych na:

·       Wykonanie projektu budowlanego w zakresie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest w tym wypadku wymagane,

·       Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)  

9.     Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możności występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz
z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Pocztowej 15, dz. nr  691, obręb Żnin”,
  

10. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projektowane rozwiązania techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania,

11. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1.     Inwentaryzację budowlaną obiektu wraz z oceną stanu technicznego obiektu
w niezbędnym zakresie na potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie
z PN-ISO 9836:1997 Tytuł: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, stosowane jednocześnie z zapisami § 11 ust. 2 pkt 2 lit b
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), )

(3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

2.      Projekt budowlany – w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

(4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

3.      Projekt wykonawczy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072
z późn. zm.),

(4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

4.      Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – sporządzonej zgodnie
z Rozdziałem 3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
, (Dz. U. z  2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

5.      Przedmiar robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) z rubrykami
do sporządzania kosztorysu ofertowego).

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive),

 

6.      Kosztorys inwestorski wraz z jednokrotną aktualizacją, wykonany zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,
(Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive),

 

7.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

 

8.      Nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 967 z późn. zm.),  

 

IV.          Obowiązki projektanta:

1.     Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązujących w tym zakresie przepisami i normami technicznymi i z należytą starannością.

 

2.     Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz wykonanie wszelkich innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. Reprezentowanie Zamawiającego w uzgodnieniach.

 

3.     Uzyskanie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

4.     Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień do dokumentacji na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

 

5.     Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

 

6.     Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji zadania,

 

7.     Na etapie opracowywania dokumentacji - do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykonania.

 

8.     Uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, zatwierdzeń i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa.

 

9.     Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i Inspektorów co do jej formy i treści przed złożeniem wniosku celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót,

 

10. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie zobowiązującymi przepisami.

 

11. Zapewnienie właściwej koordynacji międzybranżowej projektu,

 

12. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów.

 

13. Uzupełnienie i poprawa dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

 

14. Usuwanie ewentualnych wad w dokumentacji, wskazanych przez Zamawiającego i/lub Nadzór Inwestorski, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

V.          Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

1.     Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, powinna umożliwiać uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń, w tym na użytkowanie obiektu.

 

2.     Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.

 

3.     Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami prawnymi opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje administracyjne.

 

VI.          Warunki udziału w postępowaniu.

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

a)     Co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b)     Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej.

 

3.     Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy
ul. Pocztowej 15, dz. nr  691, obręb Żnin”,

na potwierdzenie tego warunku Wykonawca skład oświadczenie na na zalączniku nr 2,

 

4.     Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie danych jak wskazane w Rozdziale III,
co Wykonawca udokumentuje również załączając do oferty co najmniej dwa poświadczenia podmiotu zlecającego należyte wykonania usługi (np. referencje) – Wykonawca wypełnia wykaz zrealizowanych przez siebie usług na załączniku nr.6 -  Wykaz usług,

 

5.     Wykonawca złoży ofertę na Formularzu ofertowym – według  załącznika nr 3,

 

6.     Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

VII.          Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

1.     Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2.     Oświadczenie Wykonawcy – według druku, który stanowi załącznik do nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

3.     Wykaz usług – według druku który stanowi załącznik nr. 6 do niniejszego zapytania pytania ofertowego.

 

4.     Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

 

5.     Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, poświadczona za zgodność z oryginałem.

 

VIII.          Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w okresie 06 września 2023 r. do 28 grudnia 2023 r.

 

IX.          Kryteria wyboru ofert

1.     Jedynym kryterium oceny ofert jest:

- cena (wartość netto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 

2.     Ofertę należy złożyć wg załączonego formularzu oferty,

 

3.     Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę netto za wskazane zamówienie,

 

4.     Oferta powinna zawierać oferowaną przez Wykonawcę cenę netto oraz brutto (w tym wysokość podatku VAT), prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy,

 

5.     Cena oferowana jest wiążąca – ostateczna

 

6.     Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium zaproponowanej ceny netto, zgodnie z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę,

 

7.     Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje  się za odrzuconą.

 

X.          Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć do 30.08.2023 r. do godziny 10:00 na Platformie Zakupowej Open Nexus.

 

XI.          Termin płatności faktury:

Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

 

XII.          Załączniki do zapytania:

1.     Wniosek.

 

2.     Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

3.     Formularz ofertowy.

 

4.     Wykaz usług.

 

5.     Wzór umowy.

 

XIII.          Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XIV.          Podstawę wykonania prac stanowi:

1.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

3.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

4.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

5.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

6.      Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 967 z późn. zm.),  

7.      Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r, poz. 412 z późń. zm.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osoba upoważniona do kontaktu:

 

Grzegorz Sobyrayski

Tel. 515 172 380

adres e-mail: g.sobyrayski@pukznin.pl

 


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 515-172-380.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Wytyczne do zapytania ofertowego Pocztowa 15 Żnin.docx docx 83.16 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy RODO Pocztowa 15 Żnin.docx docx 22.83 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2A Klauzula informacyjna RODO Pocztowa 15 Żnin.docx docx 31.16 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Pocztowa 15 Żnin.docx docx 27.03 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Protokół zdawczo - odbiorczy Pocztowa 15 Żnin.docx docx 21.36 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa nr Pocztowa 15 Żnin .docx docx 44.63 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług Pocztowa 15 Żnin.docx docx 27.76 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy Pocztowa 15 Żnin.docx docx 24.99 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty Pocztowa 15 Żnin.docx docx 296.82 2023-08-16 09:26:00 Proceeding
Komunikat o unieważninie postępowania.docx docx 190.63 2023-09-13 13:29:22 Public message

Announcements

2023-09-13 13:29 Patrycja Pietraszko Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

Komunikat o unieważn [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki ok - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3331 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331