Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Mickiewicza 21, 21A dz. nr 417/4, obręb Żnin”,

Deadlines:
Published : 25-07-2023 08:07:00
Placing offers : 08-08-2023 11:00:00
Offers opening : 08-08-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


I.          Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Mickiewicza 21, 21A dz. nr 417/4, obręb Żnin”,

II.          Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.     Przedmiotem zamówienia jest:

·       zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej o mocy odpowiedniej dla kubatury budynku po uzyskaniu odpowiedniej decyzji od Veolia Zachód sp. z o.o. we Wrocławiu – firma świadcząca usługi ciepłownicze na terenie Żnina

·       zaprojektowanie termomodernizacji budynku zgodnej z decyzją konserwatora zabytków (docieplenie ścian budynku, docieplenie poddasza, wymiana stolarki, wymiana oświetlenia na częściach wspólnych),  

2.     Przed przystąpieniem do sporządzanie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań technicznych,

3.     Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania projektu rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty realizacji i eksploatacji projektowanych urządzeń,

4.     Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych,  

5.     Koszty wszelkich uzgodnień pokrywa Wykonawca,

6.     Doprowadzenie energii elektrycznej do miejsca umiejscowienia węzła pozostaje
w gestii Zamawiającego,

7.     Dokumentacja projektowa niezbędna do zrealizowania w/w zadania powinna obejmować wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,

8.     Określenie zapotrzebowania i przedłożenie warunków technicznych na:

·       Wykonanie projektu budowlanego w zakresie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest w tym wypadku wymagane,

·       Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)  

9.     Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możności występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Mickiewicza 21, 21A dz. nr 417/4, obręb Żnin”,

10. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projektowane rozwiązania techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania,

11. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1.     Inwentaryzację budowlaną obiektu wraz z oceną stanu technicznego obiektu
w niezbędnym zakresie na potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie
z PN-ISO 9836:1997 Tytuł: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, stosowane jednocześnie z zapisami § 11 ust. 2 pkt 2 lit b
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), )

(3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 2.      Koncepcję architektoniczno-budowlaną,

(2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 3. Projekt budowlany – w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

(4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 4.      Projekt wykonawczy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

(4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 5.      Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – sporządzonej zgodnie z Rozdziałem 3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z  2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 6.      Przedmiar robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) z rubrykami do sporządzania kosztorysu ofertowego).

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive),

 7.      Kosztorys inwestorski wraz z jednokrotną aktualizacją, wykonany zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive),

 8.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

 9.      Nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 967 z późn. zm.),  


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 515-172-380,  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2A Klauzula informacyjna RODO Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 31.14 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 29.43 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Protokół zdawczo - odbiorczy Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 21.62 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa nr Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 44.61 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 28.07 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 25.1 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia ofert Mickiewicza 21 Żnin .docx docx 298.46 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Wytyczne do zapytania ofertowego Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 85.16 2023-07-25 08:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy RODO Mickiewicza 21 Żnin.docx docx 22.75 2023-07-25 08:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki ok - 1 pc. PUK Sp. z o. o. w Żninie
Mickiewicza 22
88-400, Żnin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 259