Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla przebudowy budynku dawnej szkoły w m. Cerekwica 20 gm. Żnin dz. nr 106 oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne”.

Deadlines:
Published : 19-07-2023 08:41:00
Placing offers : 02-08-2023 11:00:00
Offers opening : 02-08-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla przebudowy budynku dawnej szkoły w m. Cerekwica 20 gm. Żnin dz. nr 106 oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne”,

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.     Inwentaryzację budowlaną obiektu wraz z oceną stanu technicznego obiektu
w niezbędnym zakresie na potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie z PN-ISO 9836:1997 Tytuł: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, stosowane jednocześnie
z zapisami § 11 ust. 2 pkt 2 lit b
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), )

(3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

2.      Koncepcję architektoniczno-budowlaną,

(2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

3.      Projekt budowlany – w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia
na budowę wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

(4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

4.      Projekt wykonawczy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

(4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

5.      Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – sporządzonej zgodnie
z Rozdziałem 3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
,
(Dz. U. z  2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive).

 

6.      Przedmiar robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) z rubrykami do sporządzania kosztorysu ofertowego).

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive),

 

7.      Kosztorys inwestorski wraz z jednokrotną aktualizacją, wykonany zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

(1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD, DVD, Pendrive),

 

8.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

 

9.      Nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 967 z późn. zm.),  

  Opracowanie projektu:

1.     Opracowanie projektu wielobranżowego budowlanego oraz wykonawczego wraz z

infrastrukturą powinno zawierać:

a)     Projekt architektoniczno-budowlany,

b)     Projekt konstrukcyjno-budowlany,

c)     Projekt zagospodarowania terenu działki,

d)     Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej zawierający:

(instalację zimnej wody, instalację ciepłej wody),

e)     Projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

f)      Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej,

g)     Projekt instalacji odgromowej,

h)     Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej,

i)       Projekt budowlany instalacji wentylacji,

j)       Projekt budowlany instalacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynku,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 515-172-380   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 26.13 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Protokół zdawczo - odbiorczy Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 21.45 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa nr Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 43.33 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 26.18 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 23.74 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 295.97 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Wytyczne do zapytania ofertowego Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 87.92 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy RODO Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 22.76 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2A Klauzula informacyjna RODO Cerekwica 20 - 19072023.docx docx 30.65 2023-07-19 08:41:00 Proceeding
Cerekwica 20 (II) unieważnienie postępowania - pismo do Wykonawców.docx docx 195.44 2023-08-07 11:58:44 Public message

Announcements

2023-08-07 11:58 Grzegorz Sobyrayski Komunikat w sprawie unieważnienia przetargu dot. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla przebudowy budynku dawnej szkoły w m. Cerekwica 20 gm. Żnin dz. nr 106 oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne”. (ID 795304)

Cerekwica 20 (II) un [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla przebudowy budynku dawnej szkoły w m. Cerekwica 20 gm. Żnin dz. nr 106 oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele mieszkalne”. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 320