Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSP.ZP.1.2023 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gm. Nozdrzec w m. Huta Poręby, Izdebki, Wesoła z podziałem na części

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 06-03-2023 13:00:00
Placing offers : 23-03-2023 09:00:00
Offers opening : 23-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

niniejsze postępowanie prowadzone jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Izdebkach.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja techniczna z podziałem na części.zip zip 14912.2 2023-03-06 13:00:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 3821.83 2023-03-06 13:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 215.24 2023-03-06 13:00:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania oferentów.pdf pdf 228.11 2023-03-21 08:17:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 440.88 2023-03-24 09:37:43 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 838.05 2023-04-05 15:07:42 Public message

Announcements

2023-04-05 15:07 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części.
Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-04-05 15:01 Grzegorz Libowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-24 09:37 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, przedstawia informacje z otwarcia ofert postępowania pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gm. Nozdrzec w m. Huta Poręby, Izdebki, Wesoła z podziałem na części"

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 295 000,00 zł gross (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2023-03-21 08:17 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów rozdz. VII ust. 3 pkt 2 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów pytania.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz
Urząd Gminy Nozdrzec

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 795