Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IKŚR.271.2.2.2023 Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 27-02-2023 11:45:00
Placing offers : 08-03-2023 09:00:00
Offers opening : 08-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.57 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2250.2 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 1 - Formularz oferty.doc doc 58 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 26.75 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu.doc doc 41.5 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 4 - Grupa kapitałowa.docx docx 21.72 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 5 - Projekt umowy.docx docx 31.4 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 6 - Specyfikacja techniczna samochodu.docx docx 22.91 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 7 - Oświadczenie wykonawców wspólnie.docx docx 26.27 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Zał. Nr 8 - Klauzula RODO.docx docx 22.95 2023-02-27 11:45:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 39.64 2023-03-08 09:06:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 58.11 2023-03-08 13:24:41 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 299.66 2023-03-16 07:59:21 Public message

Announcements

2023-03-16 07:59 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz
Urząd Gminy Nozdrzec

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-03-08 13:24 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia w załączniku Informację z otwarcia ofert postępowania.

W poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-08 09:06 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
w załączniku Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie większą niż 261 000,00 zł gross (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 427