Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKI.271.3.2023.AZK Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice

ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS
Gmina Zapolice
Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:16:00
Placing offers : 10-03-2023 19:50:33
Offers opening : 28-02-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db090c-4e2e-0c40-7f7f-f6001261f9b4 (3).pdf pdf 77.73 2023-02-07 15:16:00 Proceeding
2023-02-07 SWZ.docx docx 170.01 2023-02-07 15:16:00 Proceeding
2023-02-07 Załącznik nr 8 do SWZ - PFU.zip zip 142029.63 2023-02-07 15:16:00 Proceeding
2023-02-07 załącznik nr 9 - przedmiary.zip zip 70.09 2023-02-07 15:16:00 Proceeding
załączniki od 1 do 7 do SWZ.zip zip 219.22 2023-02-07 15:16:00 Proceeding
wyjasnienie numer 1 modernizacja.docx docx 24.01 2023-02-21 15:20:19 Public message
BZP 00104605.pdf pdf 25.56 2023-02-21 15:20:19 Public message
zmiana 1.docx docx 24.62 2023-02-21 15:20:19 Public message
informacja z otwarcia.docx docx 14 2023-02-28 12:09:03 Public message
unieważnienie.pdf pdf 302.83 2023-03-07 12:52:20 Public message

Announcements

2023-03-10 19:50 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 990 000,00 złotych brutto. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego niniejsza procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej w związku z powyższym w dniu 07 marca 2023 r. unieważnił postępowanie.
2023-03-07 12:52 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS Na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) powoływanej dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice.”

unieważnienie.pdf

2023-02-28 12:09 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS Zamawiający Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zamieszcza informację o otwartych ofertach:.

informacja z otwarci [...].docx

2023-02-28 11:00 Buyer message Zamawiający Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA WYNOSI 4 990 000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)
2023-02-21 15:20 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS W załączeniu:
1. Informacja numer 1 o zmianie treści SWZ,
2. Wyjaśnienie numer 1 treści SWZ,
3. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00104605/01 z dnia 2023-02-21.

wyjasnienie numer 1 [...].docx

BZP 00104605.pdf

zmiana 1.docx

2023-02-21 15:17 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 686