Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/02/2023 ŚRUBY - NAKRĘTKI

Deadlines:
Published : 06-02-2023 11:53:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2020 z dnia 25.09.2020 r Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania:

- na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podawania przyczyny:

- w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, prosimy o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" ,

- związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku ul. Płocka 30/32, tel. 54 231 74 00, e-mail: mpec@mpec.com.pl;

 • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@mpec.co.pl tel. 54-231 73 44;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu
  związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązującego w MPEC Sp. z o.o. Regulaminu udzielania zamówień, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Śruba z łbem sześciokątnym M5x20; DIN 933; A2 - 0.5 kg - (0)
2 Śruba z łbem sześciokątnym M6x20; DIN 933; A2 - 0.5 kg - (0)
3 Śruba z łbem sześciokątnym M6x30; DIN 933; A2 - 1 kg - (0)
4 Śruba z łbem sześciokątnym M8x25; DIN 933; A2 - 1 kg - (0)
5 Nakrętka sześciokątna M5; DIN 934; A2 - 0.25 kg - (0)
6 Nakrętka sześciokątna M6; DIN 934; A2 - 0.5 kg - (0)
7 Nakrętka sześciokątna M8; DIN 934; A2 - 0.5 kg - (0)
8 Śruba z łbem sześciokątnym M12x40; DIN 933; A2 - 80 pc. - (0)
9 Nakrętka sześciokątna M12; DIN 934; A2 - 80 pc. - (0)
10 Podkładka zwykła M12; DIN 125; A2 - 80 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 4 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 „Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)." - - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 196