Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Konserwacje i naprawy systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej i wideodomofonowej

Deadlines:
Published : 03-02-2023 07:34:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Konserwacje i naprawy systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej i wideodomofonowej

 Numer ogłoszenia TTI.2232.18.2023

Data ogłoszenia 03.02.2023r.

 

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202 

                        Kraków.

 

Informacje dotyczące zamówienia:

 

           Zakres prac:

1. Stałe utrzymanie w sprawności systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej i wideodomofonowej

 

2. Dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu poszczególnych systemów- każdorazowe wezwania

 

3. Okresowe konserwacje ww. systemów wykonywane z częstotliwością jeden raz w miesiącu

 

 

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność                     z oryginałem:

-Koncesję MSW na wykonywanie usług w zakresie objętych umową

-Wpis na listę kwalifikowanych pracowników Zabezpieczenia Technicznego wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

-Uprawnienia SEP do 1 kV

-Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG)

-Referencje z ostatnich 2 lat- min. 1 zamówienia na wykonanie usług konserwacyjnych urządzeń: alarmowych/kontroli dostępu/domofonowych lub wideodomofonowych o łącznej wartości min. 50'000,00 zł netto

 

Oświadczenie Zleceniobiorcy o znajomości systemu kontroli dostępu w oparciu o urządzenia ARITECH oraz posiadanie klucza licencyjnego sprzętowego ACP500W oraz interfejsu sieciowego ACP201 jak również znajomość analogowo-cyfrowego systemu domofonowego URMET. Obydwa systemy są ze sobą zintegrowane.

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych części systemów po wymianie.

 

Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 roku do godz. 10:00.

 

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy  wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 22.02.2023 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80              w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Dział Inwestycji i Remontów

Tel. 12 614 20 12, 12 614 20 77 pon-pt 9.00-12.00

e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.pl

 

Termin wykonywania prac: 1.04.2023- 31.03.2024r.

 

Gwarancja 24 miesiące na wykonane naprawy.

 

Czas reakcji w razie awarii: 3 godzin od chwili zgłoszenia.

 

 

 

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Warunki zgłaszania ofert:

        Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać

        Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym            w ogłoszeniu

        Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego

        Brak kompletnej oferty (brak  wymaganych poświadczeń, oświadczenia) nie będzie brany pod uwagę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------                          

Formularz cenowy

Wzór umowy

Załącznik do umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ CENOWY.odt odt 7.02 2023-02-03 07:34:00 Proceeding
OGŁOSZENIE 2023.odt odt 9.31 2023-02-03 07:34:00 Proceeding
WZÓR UMOWY.doc doc 53 2023-02-03 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.xls xls 45.5 2023-02-03 07:34:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Konserwacje i naprawy systemów - 12 month - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389