Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.4.GR.2023 Zakup i dostawa oleju opałowego dla Urzędu Miasta Radlin

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 02-02-2023 14:07:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : 08-02-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla Urzędu Miasta Radlin.

Zakup i dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości 4 000 litrów o następujących parametrach:

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42MJ/kg

- zawartość siarki nie wyższa niż 0,2%

- temperatura zapłonu powyżej 55 oC

- temperatura płynięcia nie więcej niż – 20 Oc

- gęstość w temperaturze 15oC nie większa niż 860 kg/m3

2. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy;

2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy;

3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;

4) Kryterium oceny: Cena 100%,

5) W postępowaniu należy podać całkowity koszt brutto za wykonanie całości zamówienia wraz z dostawą;

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

7) Warunki udziału w postępowaniu:

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłym.

8) Wykonawca dołącza wypełnioną Propozycję cenową.

9) Wykonawca dołącza podpisane Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/4590219

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1..odt odt 41.9 2023-02-02 14:07:00 Proceeding
Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1..pdf pdf 72.53 2023-02-02 14:07:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 66.47 2023-02-02 14:07:00 Proceeding
Propozycja cenowa.odt odt 20.28 2023-02-02 14:07:00 Proceeding
Propozycja cenowa.pdf pdf 59.48 2023-02-02 14:07:00 Proceeding

Announcements

2023-02-08 08:35 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano propozycję cenową nr 1, firmy: REM-MAR R.Z. Sygitowicz Spółka Jawna, ul. Poprzeczna 16A, 44-290 Jejkowice

wartość propozycji cenowej: 23 880,00 zł brutto
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych, 00/100

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze od daty podpisania umowy;

Wykaz złożonych propozycji cenowych:

1. REM-MAR R.Z. Sygitowicz Spółka Jawna, ul. Poprzeczna 16A, 44-290 Jejkowice
cena: 23 880,00 zł brutto


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 25 000,00 złotych brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Propozycja cenowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnioną “Propozycję cenową” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu: Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłym oraz wpisze “Akceptuję”. Attachment required (0)
5 Wzór umowy - Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument. Attachment required (0)
7 Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnione “Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1.” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294