Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.1.2023 „Budowa drogi leśnej nr GL/1 wg DSD w Nadleśnictwie Zwoleń w km 1+996 do 2+947”

Łukasz Nowicki
Nadleśnictwo Zwoleń
Deadlines:
Published : 02-02-2023 13:52:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi w L. Słowiki - II etap.pdf pdf 102.54 2023-02-02 13:52:00 Proceeding
SWZ_Budowa drogi w leśnictwie Słowiki - II etap.pdf pdf 772.46 2023-02-02 13:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1345.49 2023-02-02 13:52:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa_Załącznik nr 1 do SIWZ.zip zip 44930.18 2023-02-02 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału_zmiana z dn. 08.02.2023 r..pdf pdf 741.67 2023-02-08 09:49:41 Public message
SWZ_Budowa drogi w leśnictwie Słowiki - II etap — zmiana treści z dn.08.02.2023r..pdf pdf 889.01 2023-02-08 09:49:41 Public message
Nadleśnictwo Zwoleń Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 232.25 2023-02-22 12:09:01 Public message
Nadleśnictwo Zwoleń zawiadomienie o wyborze oferty strona internetowa.pdf pdf 117.47 2023-03-08 13:47:06 Public message

Announcements

2023-03-08 13:47 Łukasz Nowicki Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację o wyborze oferty.

Nadleśnictwo Zwoleń [...].pdf

2023-02-22 12:09 Łukasz Nowicki Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Zwoleń [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art 222 ust. 4 ustawy PZP informuje, że na realizację niniejszego zamówienia przeznaczyło kwotę w wysokości 1 143 900,00 zł brutto.
2023-02-08 09:49 Łukasz Nowicki Zamawiający na podstawie art. 137 ust 1 i 2 ustawy PZP informuje, że dokonał zmiany treści SWZ. Zmiana obejmuje poprawę błędnie wpisanej wartości doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Po zmianie warunek dotyczący kierownika budowy otrzymuje brzmienie: "co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej budowy lub przebudowy 2 dróg o wartości co najmniej: 800 000,00 zł gross każda.
Zmiana została zawarta w pkt 7.2 ppkt 2 lit. b tiret trzeci oraz w załączniku do SWZ nr 1 - Oświadczenie wykonawcy.

Załącznik nr 1 - Ośw [...].pdf

SWZ_Budowa drogi w l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540