Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala (informacja i nawigacja) zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali uwzględniając specjalistyczne rozwiązania dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni

Deadlines:
Published : 01-02-2023 08:12:00
Placing offers : 08-02-2023 08:07:00
Offers opening : 08-02-2023 08:12:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i przygotowanie kompleksowej koncepcji oznakowania szpitala i przygotowanie Manuala oraz plików produkcyjnych związanych z oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym szpitala (informacja i nawigacja) zgodnie z GPSK Księga znaku oraz Procedurą Standard dostępności szpitali uwzględniając specjalistyczne rozwiązania dla osób z dysfunkcjami wzroku w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku OPZ oznakowanie.

Od Oferentów wymagamy:

- przedstawienia oferty cenowej,

- przedstawienia koncepcji oznakowania elementów wskazanych w pliku Przykładowe elementy oznakowania Szpitala, które musi być zgodne z dokumentami GPSK ksiega znaku_załącznik do umowy-kopia (1) oraz Zal_1_do_Procedury_Standard_dostepnosci_szpitali_SDS (1)

- wypełnienia załącznika Wymagane doświadczenie - wykaz osób wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych związanych z przedmiotowym postępowaniem, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ oznakowanie.pdf pdf 628.76 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
Przykładowe elementy oznakowania Szpitala.docx docx 5136.74 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
Przykładowe elementy oznakowania Szpitala.pdf pdf 804.74 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
Wymagane doświadczenie - wykaz osób .docx docx 15.05 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
Zal_1_do_Procedury_Standard_dostepnosci_szpitali_SDS (1).pdf pdf 8775.72 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
GPSK ksiega znaku_załącznik do umowy-kopia (1).pdf pdf 223.21 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
OPZ oznakowanie.docx docx 39.58 2023-02-01 08:12:00 Proceeding
Wymagane doświadczenie - wykaz osób .docx docx 15.05 2023-02-01 08:12:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 45 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Ocena nadesłanych propozycji załączonych do postępowania przykładowych elementów oznakowania Szpitala 40% • Ocena nadesłanych propozycji załączonych do postępowania przykładowych elementów oznakowania Szpitala (0)
6 wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) zleceń polegających na stworzeniu i opracowaniu tożsamości wizualnej, dostosowań obiektu pod względem dostępności w podmiotach leczniczych lub związanych z realizacją zleceń w ramach Dostępności +(referencje) - Wykaz prac dedykowanych do podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia koncepcji wizualnych lub realizacji zleceń w ramach dostępności + wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zlecenia odpowiadające przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace wykonano należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (0)
7 Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia). - Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania zleceń na rzecz których te prace zostały wykonane. Należy także przedstawić zakres wykonywanych przez osoby stanowiące zespól, czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże dyplom, referencje potwierdzające wiedzę z zakresu dostępności. Ponadto co najmniej jeden członek zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie artystyczne (dyplom ASP lub UA).

Wymagane doświadczen [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273