Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IKŚR.271.3.1.2023 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 03-02-2023 11:27:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 02.12.2022 roku.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi być podpisana elektronicznie:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub;
  • podpisem zaufanym, lub;
  • podpisem osobistym;


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja Techniczna.zip zip 189736.53 2023-02-03 11:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 73.45 2023-02-03 11:27:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 4421.59 2023-02-03 11:27:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania Oferentów.pdf pdf 138.87 2023-02-17 13:48:30 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 48.69 2023-02-23 09:09:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 75.06 2023-02-23 12:33:41 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 90.72 2023-02-27 13:55:12 Public message

Announcements

2023-02-27 13:55 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 02.12.2022 roku, Zamawiający przekazuje w załączniku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 12:33 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 02.12.2022 roku przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert postępowania.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:09 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje w załączniku informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie większą niż: 25 293 000,00 zł gross (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).
2023-02-17 13:48 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
na podstawie zapisów rozdz. VII ust. 3 pkt. 1 SWZ, Zamawiający udziela w załączniku wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytania.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1161