Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/2023/KSz Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi, konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie realizacji zadania: Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście (zaprojektuj i wybuduj) – część A

Karolina Szczawińska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście Department: Dział inwestycji
Deadlines:
Published : 27-01-2023 17:07:00
Placing offers : 07-02-2023 12:30:00
Offers opening : 07-02-2023 13:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


1.         Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. z późn. zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z póżn. zm.).

2.         Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego ( zwanego  dalej Usługami) nad robotami  hydrotechnicznymi, konstrukcyjnymi i  ogólnobudowlanymi w zakresie zadania:

Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście – realizacją zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A”, zwanym dalej zadaniem inwestycyjnym, którego ogólny opis zawiera Załącznik 1 do zapytania.

            3.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Wymagany termin realizacji - od przekazania placu  budowy dla zadania inwestycyjnego do  dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru  końcowego nadzorowanych  robót budowlanych. Przewidywany termin odbioru  końcowego zadania inwestycyjnego -  31.12.2023r.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych (tj. przekazanie placu budowy): marzec – kwiecień 2023r.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą  w postaci elektronicznej, a następnie dla najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej:

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do zapytania o cenę) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

   

4.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do oferty,

4.2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

4.3.zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty,

4.4. w przypadku podmiotów występujących wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i podpisania umowy,

4.5. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,

4.6. wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do oferty,

4.7. oświadczenie, że Wykonawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego- załącznik nr 4 do oferty,

4.8. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 5 do oferty,

4.9. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 6 do oferty,

4.10. oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (Polisa do wglądu przed podpisaniem umowy) – załącznik nr 7 do oferty,

4.11. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 8 do oferty,

4.12. oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) – załącznik nr 9 do oferty.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt 4.1, 4.2., 4.7., 4.8.,4.9., 4.11., 4.12.)

           5. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100 % ,

6. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.zapytanie nadzór nad robotami hydrotechnicznymi -publikacja.pdf pdf 484.54 2023-02-01 09:48:45 Proceeding
formularz oferty oraz załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 109.84 2023-02-02 07:29:31 Proceeding
informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania.docx docx 63.43 2023-02-07 12:35:22 Public message
informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania.pdf pdf 265.4 2023-02-07 12:35:22 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 64.03 2023-02-08 11:11:49 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 259.31 2023-02-08 11:11:49 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.docx docx 71.31 2023-02-13 11:11:23 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 341.02 2023-02-13 11:11:23 Public message

Announcements

2023-02-13 11:11 Karolina Szczawińska Zamawiający poniżej publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo nr EA/PW/NI/0205/50/2023/KSz.

zawiadomienie o unie [...].docx

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-08 11:11 Karolina Szczawińska Zamawiający poniżej publikuje informację z otwarcia ofert - pismo nr EA/PW/NI/0179/49/2023/KSz

informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-07 12:35 Karolina Szczawińska Zamawiający poniżej publikuje informację o środkach zabezpieczonych na realizację przedmiotowego postępowania (pismo nr EA/PW/NI/0175/48/2023/KSz)

informacja o środkac [...].docx

informacja o środkac [...].pdf

2023-02-02 07:30 Karolina Szczawińska Zamawiający na wniosek Wykonawcy w dokumentach postępowania publikuje załączniki w formie edytowalnej.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu proszę załączyć wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 8 siwz. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268