Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.9.2023.KŁ Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (działki przy ulicy Kwiatkowskiego)

Krzysztof Łubniewski
Urząd Miejski w Elblągu Department: Departament Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-01-2023 14:21:00
Placing offers : 07-02-2023 14:38:57
Offers opening : 03-02-2023 09:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 498/2020 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

DZP.271.9.2023.KŁ

Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu

I.   ZAMAWIAJĄCY:

 

GMINA – MIASTO ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 

 

II.    Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 1. Wycinka drzew do poziomu gruntu i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 840/2, 841/2, 842, 858/109, 28/2, 28/4, 28/5, 28/6, 31/9, obręb 2, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).

Na przedmiotowym obszarze stwierdzone zostało występowanie gatunków flory i fauny objętej ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych. Przeprowadzenie wycinki powinno respektować przepisy art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w stosunku do dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów z terenów wyszczególnionych powyżej, nie wymagających pozwolenia oraz tych na które Właściciel terenu uzyska decyzję zezwalającą na ich usunięcie,
w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Drzewa stanowią składnik majątkowy Gminy Miasto Elbląg, obligatoryjne jest oszacowanie wartości drewna pozyskanego w ramach wycinki i dokonanie rozliczenia pozyskanego drewna z Zarządem Zieleni Miejskiej w Elblągu.

 

 1. Prace muszą być wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą i zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu,
  w terminach określonych stosownymi przepisami.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym
  do wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, atestowaną odzież ochronną
  i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze, oraz właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac, a także zapewnienia ewentualnych obejść
  i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac.

 

 1. Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 

 1. Pozyskane drewno Wykonawca przetransportuje i zdeponuje w miejscu na terenie Elbląga wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca ma możliwość kupna drewna po dokonaniu pomiaru zgodnie z cennikiem Zarządu Zieleni Miejskiej. W przypadku kupna drewna wywóz możliwy po zgłoszeniu do odbioru.

 

 1. Pomiar miąższości pozyskanego drewna będzie wstępnie określany przed jego wycinką
  i ewentualnie weryfikowany po wycince.

 

 1. W przypadku, gdy na podstawie opinii brakarza drewno nie będzie nadawało się do pozyskania, Wykonawca zobowiązany będzie do jego transportu i utylizacji na własny koszt.

 

 1. Koszty i odpowiedzialność za usunięcie i likwidację pozostałego materiału zielonego, tj. pozostałych mniejszych części, ponosi Wykonawca (niedopuszczalne jest palenie odpadów w miejscu wykonywanych prac).

 

 1. Stan dróg dojazdowych należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

 1. Wykonawca w czasie trwania umowy obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie koszty związane
  z ubezpieczeniem obciążą Wykonawcę.

 

 1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone są w projekcie Umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

data rozpoczęcia – dzień udzielenia zamówienia

data zakończenia – 31.12.2023 r.

 

IV.   Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.      Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2.   Cena netto oferty musi odpowiadać wartości podanej w wierszu „cena bez VAT” w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DANE TELEADRESOWE I OFERTA WYKONAWCY.

3.      W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DANE TELEADRESOWE I OFERTA WYKONAWCY  należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.  

4.      Cena nie podlega waloryzacji.

5.         Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

V.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług wycinki drzew polegających na wycince drzew na obszarze minimum 2 hektarów, każdej.

 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia WYKAZU USŁUG, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

 

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu.

 

VI.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w ZAPYTANIU OFERTOWYM.

 

2.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium o następującym znaczeniu:

(1) cena (brutto) - 100 %

 

3.   Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana w przyjętym kryterium oceny ofert:

XC x 100%

gdzie:

XC - liczba punktów przyznana w kryterium cena (brutto)

 

Sposób obliczenia XC:

Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

XC = cena (brutto) najniższa x 100 pkt / cena (brutto) badanej oferty

 

 

VII. termin składania ofert

 

1.     Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2023 r. do godziny 09:30

 

2.     Zamawiający informuje, że składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej.

3.     Składana oferta musi zawierać:

a)   wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY,

b)  wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – WYKAZ USŁUG oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

 

VIII.     Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

 

Krzysztof Łubniewski Departament Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Elblągu, pok. 406, telefon 55 239-31-27, e-mail: dzp@umelblag.pl

Zamawiający informuje, że korespondencja z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej.

 

 

IX.      PROJEKT umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo ogólne warunki umowy określające warunki realizacji zamówienia, które po dokonaniu wyboru Wykonawcy nie podlegają zmianom

 

Zamawiający przekazuje projekt Umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

X.     Informacje dodatkowe

 

1.     Zamawiający wymaga, aby złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła ofertę handlową, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

2.              Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

3.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

4.              W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.

 

5.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 

6.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 

 

 

XI.   Załączniki  

 

1.     ZAŁĄCZNIK NR 1 DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY

2.     ZAŁĄCZNIK NR 2 projekt Umowy

3.     ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁACZNIK NR 1 - DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY.doc doc 31.5 2023-01-25 14:21:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 2 PROJEKT UMOWY.zip zip 54.75 2023-01-25 14:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ USŁUG.doc doc 35.5 2023-01-25 14:21:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 1 - DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY.doc doc 31.5 2023-01-25 14:21:00 Subject of the order
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ USŁUG.doc doc 35.5 2023-01-25 14:21:00 Criterion
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 275.24 2023-02-07 14:24:53 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 275.24 2023-02-07 14:38:54 Public message

Announcements

2023-02-07 14:38 Krzysztof Łubniewski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie prowadzone na podstawie ZARZĄDZENIA NR 498/2020 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.
Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych:
DZP.271.9.2023.KŁ
Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (działki przy ulicy Kwiatkowskiego)
zostało unieważnione.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-02-07 14:24 Krzysztof Łubniewski Zawiadomienie o wyniku postępowania

Postępowanie prowadzone na podstawie ZARZĄDZENIA NR 498/2020 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.
Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych:
DZP.271.9.2023.KŁ
Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (działki przy ulicy Kwiatkowskiego)
zostało unieważnione.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-02-01 10:44 Krzysztof Łubniewski Zamawiający informuje, że przy obliczeniu ceny Brutto za wykonanie Usługi należy przyjąć stawkę Vat w wysokości 23%.

Zamawiający informuję, że termin składania ofert został zmieniony z dnia 2 lutego 2023 r. na dzień 3 lutego 2023 r.
2023-01-31 13:15 Krzysztof Łubniewski Zamawiający informuję, że termin składania ofert został zmieniony z dnia 1 lutego 2023 r. na dzień 2 lutego 2023 r.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (działki przy ulicy Kwiatkowskiego) 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Cena netto oferty musi odpowiadać wartości podanej w wierszu „cena bez VAT” w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DANE TELEADRESOWE I OFERTA WYKONAWCY. 3. W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DANE TELEADRESOWE I OFERTA WYKONAWCY należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 4. Cena nie podlega waloryzacji. 5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAŁACZNIK NR 1 - DAN [...].doc

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - data rozpoczęcia – dzień udzielenia zamówienia data zakończenia – 31.12.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projekt Umowy - Akceptuję projekt umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz Usług - Proszę załączyć wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania Ofertowego wraz z dowodami Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYK [...].doc

(0)
(0)

The number of page views: 480