Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.02.2023 Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 23-01-2023 13:03:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 84752.64 2023-01-23 13:03:00 Proceeding
PRZEDMIARY.zip zip 40.44 2023-01-23 13:03:00 Proceeding
Prace na istniejącej sieci wodociagowej.zip zip 709.93 2023-01-23 13:03:00 Proceeding
SWZ i projektowane postanowienia umowy.zip zip 1031.6 2023-01-23 13:03:00 Proceeding
2023_BZP 00051195_01.pdf pdf 172.46 2023-01-23 13:03:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 31.01.2023 r.pdf pdf 115.86 2023-01-31 14:15:39 Public message
informacja z otwarcia ofert Krzan — strona postępowania.docx docx 15.69 2023-02-08 10:08:47 Public message
wyniki Krzan strona postępowania.docx docx 25.83 2023-02-22 10:48:31 Public message

Announcements

2023-02-22 10:48 Agnieszka Maćkowiak Gmina Kościan, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. udostępnia informację, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

STRABAG Sp. Zo.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Cena ofertowa gross wybranej oferty: 2.645.952,09 zł

Uzasadnienie wyboru oferty oraz punktacja przyznana poszczególnym ofertą znajduje się w załączeniu.

wyniki Krzan strona [...].docx

2023-02-08 10:08 Agnieszka Maćkowiak W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2023-02-08 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 0 groszy) brutto.
2023-01-31 14:15 Agnieszka Maćkowiak Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 812