Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZPiF.2710.3.2023 Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - etap 1

Zespół ds. Zamówień Publicznych Gmina Rawicz
Gmina Rawicz Department: Wydział Organizacji i Nadzoru
Deadlines:
Published : 25-01-2023 13:41:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 90 sztuk komputerów przenośnych – laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz jednostek podległych wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń        między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.

3. Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@rawicz.eu – powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa.

4. Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy:
    a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty
    b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego 

5. Zamawiający w zakresie:
a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta,  które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl,
b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: Magdalena Suwalska; w zakresie przedmiotu zamówienia: Adam Ignasiak, Janusz Pieprzyk

6. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - etap 1" nr  BZPiF.2710.3.2023 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 80 ustawy Pzp ”;
6) dane mogą być przekazywane poza teren UE;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowaniu (jeżeli dotyczy).
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
10) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-OJS018-050362-pl.pdf pdf 152.97 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
2. SWZ Nr BZPiF.2710.3.2023.pdf pdf 1510.24 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
3. formularz ofertowy - zał. nr 1.doc doc 199 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
4. JEDZ - zał nr 2.doc doc 288.5 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
5. oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (art. 5k) - zał. nr 3.doc doc 165.5 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
6. oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu (art. 5k) - zał. nr 4.doc doc 157.5 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
7. (wzór) zobowiązanie - zał. nr 5.doc doc 216.5 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
8. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (art. 5k art. 7 ust. 1) - zał. nr 6.doc doc 163.5 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
9. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu (art. 5k art. 7 ust. 1) - zał. nr 7.doc doc 163 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
10. oświadczenie o aktualności informacji - zał. nr 8.doc doc 128.5 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
11. oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 - zał. nr 9.doc doc 133 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
12. wykaz dostaw - zał. nr 10.doc doc 133 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
13. projekt umowy Nr BZPiF.2710.3.2023 - zał. nr 11.pdf pdf 582.58 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
14. opis przedmiotu (laptopy) - zał. nr 12.pdf pdf 458.08 2023-01-25 13:41:00 Proceeding
15. wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 357.32 2023-02-06 13:13:22 Public message
16. AKTUALNY opis przedmiotu (laptopy) - do wyj. nr 1.pdf pdf 458.37 2023-02-06 13:13:22 Public message
17. ogł. o zmianie 2023-OJS026-074974-pl - do wyj. nr 1.pdf pdf 93.28 2023-02-06 13:13:22 Public message
17. wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 354.35 2023-02-14 11:58:23 Public message
18. informacja z otwarcia ofert (art. 222 ust. 5).pdf pdf 290.12 2023-02-23 14:13:35 Public message
18.1 informacja z otwarcia ofert (art. 222 ust. 5) - po poprawieniu.pdf pdf 328.16 2023-03-01 13:46:58 Public message
zawiadomienie o wyborze - strona.pdf pdf 318.54 2023-03-15 14:05:49 Public message

Announcements

2023-03-15 14:05 Zespół ds. Zamówień Publicznych Gmina Rawicz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-01 13:46 Zespół ds. Zamówień Publicznych Gmina Rawicz Zamawiający informuję, że w udostępnionej w dniu 23 lutego 2023 informacji z otwarcia ofert, w ofercie nr 1
w zakresie wydajności obliczeniowej popełniona została omyłka przy przygotowaniu ww. informacji.
W związku z powyższym Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania poprawianą informację z otwarcia ofert z dnia 23 lutego 2023 roku.

18.1 informacja z ot [...].pdf

2023-02-23 14:13 Zespół ds. Zamówień Publicznych Gmina Rawicz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania niżej załączoną informację z dnia 23 lutego 2023 roku.

18. informacja z otw [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 315.000,00 zł brutto.
2023-02-14 11:58 Zespół ds. Zamówień Publicznych Gmina Rawicz Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienie nr 2 do SWZ.

17. wyjaśnienie nr 2 [...].pdf

2023-02-06 13:13 Zespół ds. Zamówień Publicznych Gmina Rawicz Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienie nr 1 do SWZ wraz z załącznikami

15. wyjaśnienie nr 1 [...].pdf

16. AKTUALNY opis pr [...].pdf

17. ogł. o zmianie 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1569