Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSA-ZP-PP-01-2023 Usługa utrzymania i konserwacji systemu telefonicznego w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Deadlines:
Published : 27-01-2023 09:25:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł bez podatku od towarów i usług. Postępowanie prowadzone jest wg:
„ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W WARSZAWIE”

Przedmiot zamówienia: 

    przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług utrzymania i konserwacji systemu telefonicznego w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: przy ul. Jasnej 2/4, ul. Jana Kazimierza 10 i ul. Pankiewicza 4. 

Planowany termin obowiązywania umowy: 01.03.2023 r.  - 29.02.2024 r.

 

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.    Posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty otwarcia ofert, zrealizował co najmniej jeden projekt budowy, wdrożenia lub utrzymania systemu telefonicznego opartego o rozwiązania Nortel/PBX-IP, o wartości co najmniej 30 000 zł brutto - potwierdzone złożonymi dokumentami w postaci referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.

2.    Posiadają aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie OC

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż na dzień otwarcia ofert jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000 zł.

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej nie musi być tożsama z pełnym zakresem działalności ujawnionym w KRS oferenta lub CEDiG, ale powinna potwierdzać ubezpieczenie oferenta w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.    Posiadają wiedze i kwalifikacje

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent wykaże, iż dysponuje osobą/osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i posiada/ją certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) – wykazując co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która posiada certyfikat CCNA.


Oferent spełni warunki, gdy:

1.       na etapie składania oferty, w formularzu ofertowym złoży oświadczenie  że spełnia warunki udziału,

2.       na pisemne wezwanie Zamawiającego przekaże dokumenty potwierdzające warunki udziału tj.:

1)     wykaz zrealizowanych umów wraz z referencjami,

2)     aktualną polisę OC na wymaganą kwotę,

3)     imienny wykaz osób które będą realizować zamówienie wraz z kserokopią certyfikatu CCNA dla min. jednego pracownika, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia - załącznik nr 4. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 1 -opis istniejących systemów,

załącznik nr 2 - wzór umowy,

załącznik nr 3 - zasady postępowania w trybie zapytania ofertowego, 

załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych usług oraz wykaz osób (wypełniany i przesyłany tylko na wezwanie Zamawiającego)

załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy (Excel) - po wyliczeniu ceny oferty należy załączyć w formacie Excel, na etapie składania oferty, w pozycji 1 - "Cena".

 

Oferent może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ostateczny termin na zadanie pytań to 2 dni robocze przed terminem składania ofert tj. termin na zadawanie pytań upływa w dniu 05.02.2023 r. o godz. 24:00

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.

 

W przypadku pytań: 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5_Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 12.81 2023-01-27 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 1 - opis istniejących systemów.pdf pdf 108.09 2023-01-27 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 232.55 2023-01-27 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 na wniosek Zamawiającego.docx docx 33.65 2023-01-27 09:25:00 Proceeding
ZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PLATFORMA ZAKUPOWA 2023.pdf pdf 494.14 2023-01-27 09:25:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty sprawa WSA-ZP-PP-01-2023.pdf pdf 196.26 2023-02-27 08:14:18 Public message

Announcements

2023-02-27 08:14 Magdalena Jańczuk Informacja o wyborze oferty - WSA-ZP-PP-01-2023

Informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa utrzymania i konserwacji systemu telefonicznego wraz z urządzeniami oraz przenoszenie urządzeń Koszt wykonania usługi wyliczony na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z opisem istniejących systemów oraz wzorem umowy. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Płatność w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
3 Oświadczenie nr 1 - Oświadczam, że posiadam niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia oraz, że na pisemne wezwanie Zamawiającego przekażę dokumenty potwierdzające warunek udziału - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
4 Oświadczenie nr 2 - Oświadczam, że posiadam aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 150 000 zł. oraz, że na pisemne wezwanie Zamawiającego przekażę dokumenty potwierdzające warunek udziału - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
5 Oświadczenie nr 3 - Oświadczam, że posiadam wiedze kwalifikacje do wykonania zamówienia oraz, że na pisemne wezwanie Zamawiającego przekażę dokumenty potwierdzające warunek udziału (certyfikat CCNA)- proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
6 Oświadczenie nr 4 - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem istniejących systemów, wzorem umowy, zasadami postępowania w trybie zapytania ofertowego i zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia na wskazanych warunkach - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
7 Oświadczenie nr 5 - Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
8 Oświadczenie nr 6 - Składając ofertę i realizując umowę finansowaną ze środków publicznych, oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, tj. nie jestem wykonawcą: 1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu -proszę potwierdzić wpisując: "Potwierdzam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406