Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 18-01-2023 09:55:00
Placing offers : 31-01-2023 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  


Przedmiot zamówienia podlegającego niniejszemu szacowaniu obejmuje wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu", finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i realizowanej w perspektywie 30 miesięcy od podpisania umowy.

Zakres usług stanowiący przedmiot zamówienia będzie obejmował m.in.:

1)       nadzór inwestorski poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach posiadających właściwe kwalifikacje, tj. uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w poszczególnych specjalnościach:

a.     konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

b.     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

c.     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

d.   inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

2)      świadczenie innych usług niż ww., związanych z reprezentowaniem Zamawiającego jako inwestora wobec Wykonawcy/ów i/lub Podwykonawcy/ów robót budowlanych oraz innych uczestników procesu budowlanego, przed właściwymi organami w toku wykonywania robót budowlanych, dokonywania odbiór robót, dokonywania rozliczeń za wykonane i odebrane roboty, realizacji uprawień Zamawiającego w ramach udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji/rękojmi (przewidywany okres gwarancji 72 miesiące);

3)       wyznaczenie spośród zespołu inspektorów jednego, który będzie reprezentował Wykonawcę w roli Koordynatora nadzoru inwestorskiego;


Nadzór inwestorski będzie świadczony przez cały okres prowadzonych robót budowlanych tj. od daty protokolarnego wydania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy/ Wykonawców robót budowlanych do dokonania bezusterkowego odbioru robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia wykonanych prac, a także w okresie gwarancji i rękojmi.

Częstotliwość wizyt inspektora nadzoru każdej specjalności na budowie: od 2 do 4 razy w miesiącu.

Wynagrodzenie za usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego będzie wypłacone w dwóch transzach:

-     pierwsza transza płatna po zakończeniu pierwszego etapu prac w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych i zatwierdzeniu protokołu odbioru robót częściowego (50 % wartości wynagrodzenia);

-     druga transza płatna po zakończeniu realizacji inwestycji w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych i zatwierdzeniu protokołu odbioru robót końcowego (pozostałe 50 % wartości wynagrodzenia);


Szacunkowa wartość inwestycji pn. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu wynosi ok. 25 000 000,00 zł brutto. Przewidywany zakres prac do wykonania:

-       mikroniwelacja terenu;

-       budowa oczyszczalni ścieków mechaniczo-biologicznej wraz z obróbką i składowaniem osadu;

-       budowa niezbędnych obiektów oczyszczalni;

-       budowa sieciowej przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego ścieków surowych
z kablem sterowniczym;

-       wykonanie kanału odpływowego ścieków oczyszczonych i wód opadowych;

-       wykonanie wylotu i ubezpieczenie dna i skarp potoku;

-       przebudowanie drogi dojazdowej do oczyszczalni;

-       wykonanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych;

-       wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków;


Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować zaproszeniem do złożenia oferty.

W przypadku pytań:

·       technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego

·       związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” J.w. 1 service Urząd Gminy Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 , Nozdrzec
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3331 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 604