Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZP-002/4pU/2023 Wykonanie dokumentacji projektowej "Siłownia zewnętrzna dla dzieci przy Hotelu Metalowiec" przy budynku ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 17-01-2023 07:28:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji dostępnym pod adresem: https://zgmgorzow.bip.gov.pl/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm.html

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia negocjacji lub zakończenie postępowania brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
mapka sytuacyjna.pdf pdf 317.37 2023-01-17 07:28:00 Subject of the order
23.01.2023 wyjaśnienie.doc doc 42.5 2023-01-23 09:40:19 Public message
Screenshot 2023-01-23 at 07-50-19 GEOPORTAL 2.png png 121.74 2023-01-23 09:40:19 Public message
Screenshot 2023-01-23 at 07-50-59 GEOPORTAL 2.png png 138.18 2023-01-23 09:40:19 Public message

Announcements

2023-01-26 12:03 Paulina Woźniczka Szanowni Państwo, informujemy, że na wykonanie usługi została wybrana oferta złożona przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki, ul. Poznańska 2 w Gorzowie Wlkp., za cenę brutto: 6 765,00pln.
2023-01-23 09:40 Paulina Woźniczka W załączeniu zamawiający przesyła wyjaśnienie treści zaproszenia.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25.01.2023 r. do godz. 09:00.

23.01.2023 wyjaśnien [...].doc

Screenshot 2023-01-2 [...].png

Screenshot 2023-01-2 [...].png

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja projektowa dotycząca budowy siłowni zewnętrznej dla dzieci przy Hotelu Metalowiec przy budynku ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wlkp. Sporządzona dokumentacja projektowa ma uwzględniać następujący Zakres prac: • Przygotowanie terenu, rozebranie istniejących elementów małej architektury, niwelacja terenu, wywóz odpadów; • Zakup i montaż „orbitreka” • Zakup i montaż „biegacza” • Zakup i montaż „wioślarza”; • Zakup i montaż „stepera”; • Zakup i montaż pylonów do urządzeń: • Zakup i montaż ławek z oparciem; • Zakup i montaż koszy metalowych poj. 35-70l; • Wykonanie trawnika na gruncie rodzimym wykonanego siewem bez humusowania w terenie płaskim; • Wykonanie dojść – chodników na podsypce piaskowo – cementowej (dwa chodniki dł. Ok 10m, szer. 1,5m); • Mapa geodezyjna powykonawcza; Dokumentacja projektowa w całości musi być dostarczona w wersji: • Mapa do celów projektowych • Projekt budowlany – 4 egz. • Przedmiar robót – 2 egz. • Kosztorys inwestorski – 2 egz. • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. • Wersja elektroniczna – 1 kpl. (PDF) Wystąpienie do Prezydenta m. Gorzowa Wlkp. z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia/zgłoszenia na budowę za pośrednictwem Zamawiającego. • Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr. 2021, poz. 2454 ze zm.) oraz zawierać informację dotyczącą BIOZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). • Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). • Autor dokumentacji projektowej zobligowany będzie do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie toczonych w przyszłości postępowań o wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym daną dokumentacją projektową. • Dokumentacja projektowa musi być zgodna z innymi przepisami techniczno- budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. • Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez projektanta dla celów zamówień publicznych, więc jako opis przedmiotu zamówienia musi być opracowana zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. Jako opis przedmiotu zamówienia będzie podlegała udostępnieniu na stronie internetowej, toteż jej wersja elektroniczna musi być sporządzona w sposób dostępny cyfrowo, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

mapka sytuacyjna.pdf

1 service Administracja Domów Mieszkalnych nr 5. Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gwiaździsta 4
66-400, Gorzów Wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Płatność w dwóch transzach: - I rata w wysokości 50% po otrzymaniu dokumentacji - II rata w wysokości 50% po spisaniu protokołu końcowego wykonania usługi i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, przelewem do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.05.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Istotne postanowienia umowy - • W uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia o ustalony przez strony czas, niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia • Modyfikacje i uzupełnienia w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu. (0)
5 podzielona płatność - - Zamawiający zastrzega, że płatności będą dokonywane w systemie podzielonej płatności tzw. "split payment". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie w zakresie VAT - oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Jeżeli nie, proszę wpisać podstawę zwolnienia. Jednocześnie informujemy, że jeżeli ofertę składa Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty. Jeżeli ofertę składa wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty. (0)
7 Wykluczenie z postępowania - A) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wyklucza się: 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. B) W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt A) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści: "Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7.1.ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę: C) Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt A zostanie odrzucona. (0)
(0)

The number of page views: 728