Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPb-II.271.151.2022.EM Modernizacja rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 ab w Poznaniu

Ewelina Maciuba
Miasto Poznań
Deadlines:
Published : 13-01-2023 15:23:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 68 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 46.5 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 39 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 38 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 35 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 40.5 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 47.5 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 73.43 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 1008.12 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.doc doc 40.5 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.11 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
151_SWZ-sig-sig-sig.pdf pdf 1120.29 2023-01-13 15:23:00 Proceeding
151_Odpowiedzi na pytania na platformę-sig-sig-sig.pdf pdf 832.91 2023-01-19 14:49:56 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar.pdf pdf 130.75 2023-01-19 14:49:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.62 2023-01-19 14:49:56 Public message
151_Odpowiedzi na pytania na platformę-sig-sig.pdf pdf 730.4 2023-02-03 10:57:17 Public message
151_Informacja z otwarcia ofert-sig-sig-sig.pdf pdf 746.21 2023-02-08 13:57:00 Public message
151_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych-sig-sig-sig.pdf pdf 468.98 2023-03-07 15:08:10 Public message
151_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig-sig.pdf pdf 741.54 2023-03-30 13:39:44 Public message

Announcements

2023-03-30 13:39 Ewelina Maciuba Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

151_Informacja o wyb [...].pdf

2023-03-07 15:08 Ewelina Maciuba Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

151_Informacja z otw [...].pdf

2023-02-08 13:57 Ewelina Maciuba Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o ofertach złożonych w niniejszym postępowaniu.

151_Informacja z otw [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 120 540,00 zł brutto.
2023-02-03 10:57 Ewelina Maciuba Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ.

151_Odpowiedzi na py [...].pdf

2023-01-19 14:49 Ewelina Maciuba Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ.

151_Odpowiedzi na py [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 830