Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.38.6.2023.WW. Usługi ochrony fizycznej stałej (bezpośredniej)

Wojciech Walkowiak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 30-01-2023 10:06:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.  
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
23-6_0siwz_strona-tytuł_skan.pdf pdf 610.95 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
23-6_0siwz_strona-tytuł.doc doc 191.5 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
23-6_1siwz_idw.doc doc 332.5 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
23-6_2siwz_umowa.doc doc 115.5 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
23-6_2siwz-zał3i4umowy.doc doc 225.5 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
23-6_3siwz_opz.doc doc 70.5 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
23-6_4siwz_rodo-regulacje.doc doc 100.5 2023-01-30 10:06:00 Proceeding
6pio39.pdf pdf 2473.4 2023-02-02 11:25:26 Public message
6pio39edyt.doc doc 2557 2023-02-02 11:25:26 Public message
6info_z_otwarcia45.pdf pdf 545.25 2023-02-08 12:15:55 Public message
6info_z_otwarcia45edyt.doc doc 2532 2023-02-08 12:15:55 Public message
6wynik56.pdf pdf 514.89 2023-02-17 13:14:20 Public message
6wynik56edyt.doc doc 2533 2023-02-17 13:14:20 Public message

Announcements

2023-02-17 13:14 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 17.02.2023 r.
W załączeniu publikacja informacji z wynikiem postępowania.

6wynik56.pdf

6wynik56edyt.doc

2023-02-08 12:15 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 08.02.2023 r.
W załączeniu publikacja informacji z czynności otwarcia ofert.

6info_z_otwarcia45.p [...].pdf

6info_z_otwarcia45ed [...].doc

2023-02-08 10:00 Buyer message Toruń, dnia 08.02.2023 r.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości: 1 050 000,00 zł.
2023-02-02 11:25 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 02.02.2023 r.
W załączeniu pismo z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami na zadane pytania, w tym również informacja n/t ewentualnej wizji lokalnej

6pio39.pdf

6pio39edyt.doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi ochrony fizycznej stałej (bezpośredniej). Umowa ma obowiązywać w okresie: 01.03.2023 r. - 29.02.2024 r. Należy obok załączyć skan wypełnionego "Formularza Oferty" oraz wpisać kwotę netto wpisaną w pkt. 5) w/w Formularza Oferty. 1 service Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania. - Wykonawca oświadcza (potwierdza), że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych: (1) w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu oraz (2) w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - wpisując obok sformułowanie "Wykonawca nie podlega wykluczeniu". (0)
3 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. - Proszę potwierdzić, że Wykonawca: (1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony, (2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, oraz (3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia - wpisując obok słowo "TAK". (0)
4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. - Wykonawca załącza obok skan (odpis) posiadanej, aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie ochrony fizycznej stałej (bezpośredniej), wydanej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Attachment required (0)
5 Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. - Wykonawca załącza obok skan wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługi te zostały wykonane (są wykonywane) - sporządzonego wg Załącznika nr 2 do Cz. I. SIWZ wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Attachment required (0)
6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. - Wykonawca załącza obok skan wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Cz. I. SIWZ. Attachment required (0)
7 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - Wykonawca załącza obok odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 4 pkt. II., ust. 4., ppkt. 2) Regulaminu. Attachment required (0)
8 Pozostałe oświadczenia / dokumenty. - Wykonawca załącza obok - jeżeli dotyczy - pozostałe oświadczenia lub dokumenty, np. dowód wniesienia wadium, stosowne pełnomocnictwo, itp. (0)
(0)

The number of page views: 422