Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/Kw.2232.1.2023.MB DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI OBIEKTÓW ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU I ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W BRANIEWIE

Krzysztof Andrzejewski
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Areszt Śledczy w Elblągu
Deadlines:
Published : 12-01-2023 18:46:00
Placing offers : 23-02-2023 13:52:39
Offers opening : 25-01-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 91.2 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
SWZ - AŚ ELBLĄG. pdf.pdf pdf 414.6 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Punkty PPE.xls xls 1068.5 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 26.66 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 225.91 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 297.56 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 271.34 2023-01-12 18:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 150.58 2023-01-25 11:06:18 Public message
informacja o unieważnieniu - strona internetowa.pdf pdf 558.38 2023-01-25 11:53:03 Public message

Announcements

2023-02-23 13:52 Krzysztof Andrzejewski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
2023-01-25 11:53 Krzysztof Andrzejewski W zał. informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-25 11:06 Krzysztof Andrzejewski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie (kwota brutto) 321.632,70 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 787