Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKI.271.1.2023.AZK Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice

ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS
Gmina Zapolice
Deadlines:
Published : 12-01-2023 14:27:00
Placing offers : 07-02-2023 15:44:06
Offers opening : 03-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-01-12 ogłoszenie.pdf pdf 86.98 2023-01-12 14:27:00 Proceeding
2023-01-12 SWZ.docx docx 169.62 2023-01-12 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - PFU.zip zip 142008.39 2023-01-12 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ przedmiary.zip zip 70.11 2023-01-12 14:27:00 Proceeding
załączniki od 1 do 7 do SWZ.zip zip 217.8 2023-01-12 14:27:00 Proceeding
wyjasnienie nr 1.pdf pdf 211.56 2023-01-27 12:40:24 Public message
08db005a-251b-0a18-38a2-3400129975d2.pdf pdf 25.07 2023-01-27 12:44:46 Public message
zmiana 1.pdf pdf 137.75 2023-01-27 12:44:46 Public message
zmiana 2.pdf pdf 115.43 2023-02-01 11:49:17 Public message

Announcements

2023-02-07 15:44 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). powoływanej dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice.”
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do 03 lutego 2023 roku do godziny 09.00. Do upływu wskazanego terminu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej
2023-02-03 11:15 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice.”
Na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). powoływanej dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice.”
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do 03 lutego 2023 roku do godziny 09.00. Do upływu wskazanego terminu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

2023-02-03 09:00 Buyer message Zamawiający Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA WYNOSI
4 990 000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)
2023-02-01 11:49 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS INFORMACJA NR 2 O ZMIANIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” poprzez dokonanie następujących zmian:
1. Zmiany załącznika nr 2 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy
Ad. 1 Aktualne brzmienie
W załączniku nr 2 do SWZ tj. projektowanych postanowieniach umowy zmienia się
zapisy § 10 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:
• § 10 ust. 6 „Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji Umowy. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

zmiana 2.pdf

2023-01-27 12:44 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS INFORMACJA NR 1 O ZMIANIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” poprzez dokonanie następujących zmian:
1. Zmiana rozdziału XI „Termin związania ofertą”.
2. Zmiana rozdziału XV „Sposób oraz termin składania ofert”
3. Zmiana rozdziału XVI „ Termin otwarcia ofert”
Ad. 1 Aktualne brzmienie
XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 04 marca 2023 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Ad. 2 Aktualne brzmienie
XV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zapolice/proceedings myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 03 lutego 2023 roku do godziny 09.00
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Ad. 3 Aktualne brzmienie
XVI TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 03 lutego 2023 roku do godziny 09.30
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .
6. Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line

08db005a-251b-0a18-3 [...].pdf

zmiana 1.pdf

2023-01-27 12:42 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-27 12:40 ANNA ZIÓŁKOWSKA - KARDAS WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I
Pytania Wykonawcy z dnia 13 stycznia 2023 roku
Pytanie nr 1
Proszę o informację jakie wykończenie studni zostało przewidziane w PFU.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody eksploatacji proponuję użycie do zabudowania studni obudów termoizolacyjnych. Jeżeli chodzi o cenę to koszt w pełni wyposażonej obudowy jest praktycznie równoważny z ceną porządnie wykonanej zabudowy podziemnej studni głębinowej. Obudowa ma jednak tę zaletę, że można ją w razie konieczności wykorzystać wielokrotnie na różnych studniach.
Odpowiedź Zamawiającego
W PFU określono rodzaj obudowy studni w zakresie szczegółowości wystarczającej do celu jakiemu służy PFU. „Program – funkcjonalno użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oraz wykonania prac projektowych”. To projektant na etapie procesu projektowania inwestycji realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj uszczegółowi wykończenie obudowy studni.
Dopuszcza się zastosowanie do zabudowania studni obudów naziemnych termoizolacyjnych.
CZĘŚĆ II
Pytania Wykonawcy z dnia 16 stycznia 2023 roku
Pytanie nr 1
W związku z tym iż projektowany otwór wiertniczy został zaprojektowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w otworze projektuje się zostawić rury stalowe wiertnicze, które będą miały kontakt z wodą pitną, co jest niezgodne z polska normą PN-G-02318 punkt 2.2.1 który mówi iż materiały użyte do wykonania studni nie mogą wpływać ujemnie na parametry jakościowe wody i muszą posiadać atest wydany przez PZH. Zastosowanie rur stalowych czarnych niezgodne jest również z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rury stalowe czarne nie posiadają atestu do kontaktu z woda pitną. Według Informacji o wynikach kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach” nr ewidencyjny: P/17/048/LLO, tylko jedno przedsiębiorstwo(na 12 kontrolowanych) wodociągowo-kanalizacyjne posiadało pozytywne oceny higieniczne PPIS dla wszystkich materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według NIK-u stosowanie do uzdatniania wody materiałów i wyrobów nieposiadających pozytywnych ocen higienicznych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych był działaniem nielegalnym. Należy zauważyć iż proces uzdatniania wody zachodzi już w studni głębinowej – w obsypce żwirowej mającej na celu uzdatniania i oczyszczania wody z frakcji pyłków i drobinek. W związku z powyższym wykonanie studni według zatwierdzonego projektu narazi Państwa i Wykonawcę robót na konsekwencje związane ze stworzeniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wielu osób co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego też wnioskujemy o zmianę konstrukcji otworu poprzez usunięcie rur stalowych osłonowych z konstrukcji otworu – w zamian za to należy wyprowadzić rurę nadfiltrową PCV do powierzchni terenu
Odpowiedź Zamawiającego
Program funkcjonalno - użytkowy nie jest projektem technicznym, a jedynie wstępem do jego opracowania (zamówienie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj").
Preambuła, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; rozdział 4 – Zakres i forma programu funkcjonalno użytkowego, definiuj nam w § 15 że:
„Program – funkcjonalno użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oraz wykonania prac projektowych”.
Celem programu funkcjonalno - użytkowego jest bowiem przedstawienie projektantowi założeń w zakresie wymiarów, wydajności, materiałów konstrukcyjnych, zabezpieczenia, trwałości obiektu, itp.
Zgodnie z PFU:
Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą:
- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,
- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym,
- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną.
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów wykonania i eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.
Projektant Wykonawcy ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.
Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robót, należy traktować, jako ilości i wielkości przewidywane i orientacyjne oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. Docelowe i ostateczne ilości ,wielkości i wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej.
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:
- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu,
- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,
- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych –
uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,
- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych dla
przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę.
„..Do zakresu wykonania nowej studni głębinowej należy również wykonanie szczegółowej analizy wielkości zasobów eksploatacyjnych nowych ujęć i oceny ich ewentualnych oddziaływań na inne ujęcia oraz stan zasobów wodnych w tym rejonie, opracowanie niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, wykonanie odwiertu zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań laboratoryjnych, przeprowadzenie pompowań próbnych i oczyszczających wykonany odwiert, obsługę geodezyjną (wytyczenie obiektu w terenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), nadzór autorski projektanta oraz nadzór hydrogeologiczny, uruchomienie i przekazanie do użytkowania i eksploatacji studni głębinowej… Ostateczny dobór na podstawie stosownych badań i obliczeń dokona projektant.”
W zakresie studni głębinowych doprecyzowuje się zapis: Rura stalowa nierdzewna 1.4301 AISI 304 DN 400 ( śr.408 x 3 mm). Dopuszcza się zamiennie zastosowanie rury z PVC typ. KV DN 350/400.
Całość wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych i uzyskaną
oraz uprawomocnioną decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych. Wszystkie zastosowane materiały zastosowane w procesie wykonania ujęcia i budowy i/lub remontu i/lub przebudowy i/lub modernizacji SUW muszą posiadać Atesty PZH potwierdzające możliwość zastosowania materiałów i urządzeń do kontaktu z wodą pitną.
CZĘŚĆ III
Pytania Wykonawcy z dnia 27 stycznia 2023 roku
Pytanie 1
W związku z naszym zainteresowaniem w/w przetargiem oraz szerokim zakresem prac do wykonania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni do 07.02.2023 r
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do dnia 07.02.2023 r.
Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 03.02.2023 roku do godziny 09.00

wyjasnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 699