Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 005-007074 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki w 2023 roku – leśnictwa: Jaśniewo, Dzierzguny, Orzechowo

Deadlines:
Published : 09-01-2023 09:23:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_UL_2023_NR III-sig.pdf pdf 713.43 2023-01-09 09:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.95 2023-01-09 09:23:00 Proceeding
zał.1-13 do SWZ.zip zip 14431.9 2023-01-09 09:23:00 Proceeding
Zał.1_do_SWZ_formularz_ofertowy.zip zip 386.2 2023-01-09 10:53:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 654.66 2023-02-08 12:04:53 Public message
6. Zawiad. o wyb najk. oferty P. A i B. -sig.pdf pdf 317.06 2023-02-16 10:25:57 Public message
Zawiadomienie wyb.najk.oferty p.C-sig.pdf pdf 308.25 2023-02-20 08:23:17 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KF.270.7.2022.pdf pdf 175.91 2023-02-27 11:55:25 Public message

Announcements

2023-02-27 11:55 Wioleta Kapała Szanowni Państwo,
w dniu 27.02.2023 r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-20 08:23 Wioleta Kapała Szanowni Państwo, w dniu 20.02.2023 r. w załączeniu zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pakiet C zamówienia.

Zawiadomienie wyb.na [...].pdf

2023-02-16 10:25 Wioleta Kapała Szanowni Państwo,
W dniu 16.02.2023 r. w załączeniu zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pakiety A i B zamówienia.

6. Zawiad. o wyb naj [...].pdf

2023-02-08 12:04 Wioleta Kapała Szanowni Państwo,
w dniu 08.02.2023 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert. Informacja z czynności znajduje się w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Pakiet A 1 144 350,49 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt i 49/100 złotych)
Pakiet B 922 630,15 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści i 15/100 złotych )
Pakiet C 865 639,04 (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 04/100 złotych)
2023-01-09 10:53 Wioleta Kapała Załączono plik z zał.1 do SWZ - formularz oferty.

Zał.1_do_SWZ_formula [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668