Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.32.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w Obrębie Białowieża w roku 2023

Iwona Biela-Zamojska
Nadleśnictwo Białowieża Department: Dział Administracyjno-Gospodarczy
Deadlines:
Published : 25-11-2022 09:35:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SA.270.32.2022 OGŁOSZENIE TED 2022-OJS228-653080-pl-ts.pdf pdf 141.13 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 SWZ USŁUGI LEŚNE OBRĘB BIAŁOWIEŻA 2023 podpisany.pdf pdf 507.09 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 załączniki do SWZ OBRĘB BIAŁOWIEŻA.7z 7z 4372.94 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 12 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 464.27 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 60.99 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 4 do SWZ JEDZ.docx docx 61.77 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 5 do SWZ oświadczenie sankcyjne.docx docx 23.85 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 7 do SWZ ośw. w spr. gr. kapitał.docx docx 34.55 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 8 do SWZ ośw. o aktualności informacji.docx docx 35.04 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 Zał. nr 9 do SWZ wykaz usług.docx docx 22.23 2022-11-25 09:35:00 Proceeding
SA.270.32.2022 informacja z otwarcia ofert USŁUGI LEŚNE 2023.pdf pdf 172.16 2022-12-22 14:09:31 Public message
SA.270.32.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługi Leśne_podpisane.pdf pdf 182.27 2022-12-30 12:23:33 Public message

Announcements

2022-12-30 12:23 Iwona Biela-Zamojska Białowieża, dnia 30.12.2022 r.
Znak sprawy: SA.270.32.2022


Do Wykonawców

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm – „PZP”) informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w roku 2023”.


Zamawiający działając zgodnie z art. 239 ust. 1 PZP tj. biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w dokumentach zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy:
Ireneusz Grzyb Zakład Usług Leśnych "BOROWIK" w spadku
Czerlonka Leśna 9 17-230 Białowieża
NIP: 5431435946
za cenę w wysokości 886952,60 zł łącznie z podatkiem VAT

Wybrany Wykonawca spełnienia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania,
a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała w ramach kryteriów oceny ofert określonych w SWZ liczbę punktów w wysokości 100 pkt i tym samym zgodnie z art. 239 ust. 2 PZP została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Zamawiający w załączniku przedstawia wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

SA.270.32.2022 Infor [...].pdf

2022-12-22 14:09 Iwona Biela-Zamojska SA.270.32.2022 Białowieża, 22.12.2022r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Białowieża w Obrębie Białowieża w roku 2023.
Ogłoszenie opublikowane pod numerem: Dz.U./S S228 25/11/2022 653080-2022-PL
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Nadleśnictwo Białowieża informuje, że otwarcie ofert
złożonych w postępowaniu nastąpiło w dniu 22.11.2022 r. o godz. 10:30.
W wyznaczonym terminie tj. do 22.11.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty
złożone na:
1. Lider Konsorcjum:
Grzegorz Siemieniuk, Dydule 50/2, 17-106 Orla NIP 5432138179
partnerzy:
Usługi Leśne Marcin Iwanowiec Bielsk Podlaski 17-100, ul. Szarych Szeregów 20
NIP 6030013996
Usługi Leśne Jan Polech, 16-050 Michałowo, Odnoga-Kuźmy 5
NIP 5431834617
Naprawa Pojazdów Mechanicznych Mariusz Nowogrodzki, 17-230 Białowieża, ul.
Zastawa 23
NIP 5431319967
Cena: 895 303,83 zł brutto
2. Ireneusz Grzyb Zakład Usług Leśnych "BOROWIK" w spadku
17-230 Białowieża, Czerlonka Leśna 9
NIP: 5431435946
Cena: 886 952,60 zł brutto

SA.270.32.2022 infor [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego wynosi: 945 424,66 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726