Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDF/11/2022 r „SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 21-11-2022 08:30:00
Placing offers : 22-12-2022 08:27:00
Offers opening : 22-12-2022 08:32:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.pdf pdf 1423.91 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
2. Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 6.pdf pdf 1514.28 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3. Formularz oferty_załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 56 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3. JEDZ_załącznik nr 2 SWZ.doc doc 185 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3. Oświadczenie grupa kapitałowa_załączniknr 3 do SWZ.doc doc 61 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3. Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 15.25 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3. Wykaz narzędzi - załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 16.39 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3. Wykaz usług _załącznikn nr 4a do SWZ.doc doc 39 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
3.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów _załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 21.21 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
4. Ogłosznie.pdf pdf 139.18 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 60.01 2022-12-22 11:42:32 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 58.39 2022-12-22 11:46:30 Public message

Announcements

2022-12-22 11:46 Daria Palej W załączeniu Zamawiający przesyła informację o unieważnieniu

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-22 11:42 Daria Palej W załączeniu Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608