Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa opon przednich do koparko-ładowarek.

Deadlines:
Published : 04-10-2022 14:22:00
Placing offers : 06-10-2022 14:00:00
Offers opening : 06-10-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 500-026-860

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informujemy:

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowa 40, 06-500 Mława. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Stefana Roweckiego „Grota” 4, 06-500 Mława lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zuwmlawa@zuwmlawa.pl.

         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

         Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych.

       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w  celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.

 Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-10-11 14:40 Mateusz Stolarski Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest dostawa opon przednich do koparko-ładowarek uprzejmie informuję, że na podstawie kryteriów oceny ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród spełniających wszystkie wymagania określone w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TYRE TRADE Michał Nibelski - cena net oferty - 2760,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opona Michelin 340/80-20 (12.5/80-20) POWER CL 144A8 TL - 2 pc. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Nowa 40
06-500, Mława
(0)
2 Opona Alliance 340/80-20 (12.5/80-20) 325 144A8 TL - 2 pc. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Nowa 40
06-500, Mława
(0)
3 Inny model opony o parametrach odpowiadajcym poz. 1. Proszę podać model i producenta w komentarzu do oferty. 2 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane pozycje. Zamawiający dokona wyboru modelu opon po przeanalizowaniu złożonych ofert. - - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399