Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa szkolenia wraz z egzaminem dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru oraz w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru

Eliza Borak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Kadr i Szkolenia
Deadlines:
Published : 30-09-2022 15:13:00
Placing offers : 06-10-2022 15:08:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt przesyłki zaświadczeń leżą
po stronie Wykonawcy.

6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 14-21 dni od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury VAT po zakończeniu kursu. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktur w formie elektronicznej. Faktury będą przesłane na adres: eliza.borak@po.policja.gov.pl lub justyna.siebert@po.policja.gov.pl

7. Szkolenie nie może być nieodpłatne.

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin składania ofert do dnia 06 października 2022 r.

10. W razie wystąpienia zmian w harmonogramie kursu z powodów zależnych od Zamawiającego lub uczestnika/ów kursu, Wykonawca dostosuje sposób świadczenia usługi do bieżących potrzeb Zamawiającego lub uczestnika/ów kursu pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia kosztów świadczenia usługi.

11. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego utraci on możliwość finansowania przedmiotu zamówienia lub z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności w wyniku: absencji tj. choroby uczestnika/ów szkolenia, zwolnienia z pracy uczestnika/ów kursu, zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych lub wystąpienia innych okoliczności, których zaistnienie uniemożliwia przeprowadzenie kursu w pierwotnie określonym terminie.


Osoba do kontaktu:


Eliza Borak, Justyna Siebert (specyfikacja i rozliczenie zamówienia) tel. 47 77 128 46


Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA.pdf pdf 65.7 2022-09-30 15:13:00 Subject of the order
wykaz ilości osób i egzaminów.pdf pdf 64.78 2022-09-30 15:13:00 Subject of the order
PROJEKT UMOWY.pdf pdf 102.68 2022-09-30 15:13:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 44 pracowników - specyfikacja przedmiotu zamówienia, wykaz ilości osób na poszczególne szkolenia i egzaminy oraz projekt umowy znajdują się w załączniku - przy podawaniu kwoty proszę podać łączną cenę za przeszkolenie 1 osoby wraz z egzaminem

SPECYFIKACJA.pdf

wykaz ilości osób i [...].pdf

PROJEKT UMOWY.pdf

1 service KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14-21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - październik 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty przesłania zaświadczeń, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Opis wymagań - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Siedziba firmy szkoleniowej na terenie miasta Poznania - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503