Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4441.26.2021 świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi

Anna Demidów
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 15-12-2021 16:23:00
Placing offers : 20-12-2021 10:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych zapytaniu ofertowym na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla:


1) Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań

2) Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań

3) Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań

4) Dom Pomocy społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań

5) Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, ul. Saperska 15, 61-494 Poznań

6) Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Dolne Chyby 10, 60-480 Poznań

7) Zespół Dziennych Domów Pomocy, ul. Konopnickiej 18, 60-771 Poznań


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Jednocześnie informujemy, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ. 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.odt odt 28.02 2021-12-15 16:23:00 Proceeding
ZAŁ. 2 - WZÓR UMOWY.odt odt 33.24 2021-12-15 16:23:00 Proceeding
ZAŁ. 3 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.odt odt 28.24 2021-12-15 16:23:00 Proceeding
ZAŁ. 4 - FORMULARZ OFERTOWY.odt odt 24.25 2021-12-15 16:23:00 Proceeding
ZAŁ. 5 - KRYTERIA.odt odt 15.7 2021-12-15 16:23:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla pracowników nowych i obecnych w 7 Jednostkach z terenu Miasta Poznania zgodnie ze szczegółami opisanymi w załączniku 1 „Opis przedmiotu zamówienia” 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja ceny - Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
3 Ilość placówek 15% Zgodnie z opisem wskazanym w załączniku 4 „Formularz ofertowy” oraz załączniku 5 "Kryteria". Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
4 Rodzaj skierowania 5% Zgodnie z opisem wskazanym w załączniku 4 „Formularz ofertowy” oraz załączniku 5 "Kryteria". Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
5 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą punktację w kryterium cena, ilość placówek oraz rodzaj skierowania i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
6 Termin - Od dnia 03.01.2022r. do 31.12.2022r., a jeżeli ze względów proceduralnych nie będzie to możliwe to realizacja zamówienia rozpocznie się dzień po podpisaniu umowy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
7 Dokumenty niezbędne – formularz ofertowy - Wykonawca zobowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany załącznik 4 – formularz ofertowy. Proszę o dołączenie dokumentu Attachment required (0)
8 Dokumenty niezbędne – uprawnienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie dokumentów przewidzianych przepisami prawa, umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie medycyny pracy. Proszę o dołączenie dokumentów Attachment required (0)
9 Umowa - Umowa może zostać podpisana przez Zamawiającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zwróci podpisaną podpisem kwalifikowanym umowę lub dostarczy wydrukowany i podpisany egzemplarz do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
10 Forma składania dokumentów - Wymagane dokumenty dodawane przez Wykonawcę na platformie winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie skanu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
11 Komunikacja - Zamawiający nie dopuszcza kontaktów telefonicznych ani osobistych z pracownikami Wykonawcy na żadnym etapie zapytania ofertowego. Do momentu składania ofert komunikacja winna przebiegać za pośrednictwem platformy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
12 Pytania do Zapytania ofertowego - Termin na zadawanie pytań upływa 17.12.2021r. godz. 12:00. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Bez odpowiedzi mogą pozostać pytania: które wpłyną po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, merytorycznie nie związane z przedmiotem zamówienia a stanowiące polemikę z Zamawiającym oraz życzenia zgłoszone przez Wykonawców do dokumentów, posiadające odpowiedź zawartą w treści zapytania (lub załącznikach). Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
13 Rażąco niska cena - Jeśli zaoferowana cena odbiegać będzie o co najmniej 30% od cen pozostałych ofert w Zapytaniu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
14 Odrzucenie oferty - Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie zaoferuje całego wymaganego przedmiotu zamówienia, wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, cena oferty uznana zostanie za rażąco niską, oferta zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentacji i nie zostanie złożone stosowne pełnomocnictwo, Wykonawca na wezwanie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub dokumenty zostaną przedłożone w nieprawidłowej formie. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
15 Unieważnienie - Zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny dla wszystkich lub niektórych jednostek. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
16 Podpisywanie umowy - Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy na podstawie umowy zlecenia.Planowane jest zawarcie umowy bezpośrednio po uchwaleniu Planu finansowego Jednostek na rok 2022. Każda Jednostka zawrze z Wykonawcą osobną umowę. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
(0)

The number of page views: 346