Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4441.20.2021 Kontrola stanu technicznego bydunków

Anna Demidów
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 08-11-2021 12:59:00
Placing offers : 15-11-2021 10:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zapytaniu ofertowym na kontrolę stanu technicznego budynków.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Jednocześnie informujemy, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1 Zestawienie okresowe kontroli.XLSX XLSX 12.34 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 2 Lista kontrolna plac zabaw.DOCX DOCX 19.29 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 3 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 25.52 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 4 Wykaz osób.doc doc 36.5 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 5 Wykaz usług.DOC DOC 38 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 6 Formularz cenowy.XLSX XLSX 12.46 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 7a PROJEKT UMOWY_PLAC ZABAW_KONTROLA 5 LETNIA.DOCX DOCX 28.09 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 7b PROJEKT UMOWY_KONTROLA OKRESOWA 5 LETNIA.DOCX DOCX 34.61 2021-11-08 12:59:00 Proceeding
Zał. 7c PROJEKT UMOWY_KONTROLA OKRESOWA ROCZNA.DOCX DOCX 33.94 2021-11-08 12:59:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia Przeglądy okresowe roczne oraz 5-letnie budynków oraz 5-letnie placów zabaw zgodnie ze szczegółami opisanymi w załączniku 3 „Opis przedmiotu zamówienia” 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja ceny - Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
3 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium cena (100 %) i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
4 Termin - Termin wykonania przeglądów rocznych wszystkich budynków zgodnie z załącznikiem 1. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
5 Dokumenty niezbędne - wykaz osób - Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych. Do oferty należy dołączyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem opisanych wyżej ważnych, na dzień składania ofert, uprawnień oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Proszę o uzupełnienie i wstawienie załącznika 4 – wykaz osób. Proszę o załączenie wymaganych dokumentów. Attachment required (0)
6 Dokumenty niezbędne - wykaz usług - Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania usług kontroli obiektów budowlanych rocznych i/lub pięcioletnich. Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz co najmniej trzech zrealizowanych w latach 2016-2021 usług w przypadku których dokonał kontroli obiektów budowlanych rocznych i/lub pięcioletnich wskazując każdorazowo rodzaj kontroli. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego wykazu poprzez kontakt z podmiotem, który został umieszczony w wykazie Wykonawcy. Proszę o uzupełnienie i wstawienie załącznika 5 – wykaz usług. Attachment required (0)
7 Dokumenty niezbędne - formularz cenowy - Wykonawca zobowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany załącznik 6 – formularz ofertowy. Proszę o dołączenie dokumentu. Attachment required (0)
8 Dokumenty niezbędne - ubezpieczenie - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o wartości minimum równowartości w złotych 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Proszę o dołączenie odpowiedniego dokumentu. Attachment required (0)
9 Dokumenty niezbędne - umowa - Umowa może zostać podpisana przez Zamawiającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zwróci podpisaną podpisem kwalifikowanym umowę lub dostarczy wydrukowany i podpisany egzemplarz do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
10 Forma składania dokumentów - Wymagane dokumenty dodawane przez Wykonawcę na platformie winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie skanu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
11 Komunikacja - Zamawiający nie dopuszcza kontaktów telefonicznych ani osobistych z pracownikami Wykonawcy na żadnym etapie zapytania ofertowego. Do momentu składania ofert komunikacja winna przebiegać za pośrednictwem platformy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
12 Pytania do Zapytania Ofertowego - Termin na zadawanie pytań upływa 10.11.2021r. godz. 12:00. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Bez odpowiedzi mogą pozostać pytania: które wpłyną po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, merytorycznie nie związane z przedmiotem zamówienia a stanowiące polemikę z Zamawiającym oraz życzenia zgłoszone przez Wykonawców do dokumentów, posiadające odpowiedź zawartą w treści zapytania (lub załącznikach). Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
13 Rażąco niska cena - Jeśli zaoferowana cena odbiegać będzie o co najmniej 30% od cen pozostałych ofert w Zapytaniu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
14 Odrzucenie oferty - Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie zaoferuje całego wymaganego przedmiotu zamówienia, wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, cena oferty uznana zostanie za rażąco niską, oferta zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentacji i nie zostanie złożone stosowne pełnomocnictwo, Wykonawca na wezwanie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub dokumenty zostaną przedłożone w nieprawidłowej formie. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
15 Unieważnienie - Zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny dla wszystkich lub niektórych jednostek. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
16 Podpisywanie umowy - Zamawiający planuje zawarcie umowy bezpośrednio po uchwaleniu Planu finansowego Jednostki na rok 2022. Każda Jednostka zawrze z Wykonawcą osobne umowy na poszczególne rodzaje kontroli. Planowany termin realizacji usługi: od 01.01.2022 do 31.05.2022r. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
(0)

The number of page views: 574