Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4441.22.2021 Dostawa mebli

Anna Demidów
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 27-10-2021 08:30:00
Placing offers : 04-11-2021 11:00:00
Offers opening : 04-11-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zapytaniu ofertowym na dostawę mebli.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Jednocześnie informujemy, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa.docx docx 36.08 2021-10-27 08:30:00 Proceeding
Załącznik 1 Zakres rzeczowo - ilościowy.DOCX DOCX 1025.03 2021-10-27 08:30:00 Proceeding
Załącznik 2 Formularz cenowy.xlsx xlsx 12.68 2021-10-27 08:30:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli szczegółowo opisanych w załączniku 1 "Zakres rzeczowo-ilościowy" 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja ceny - Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Proszę o wprowadzenie danych. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
3 Dokumenty niezbędne – zakres rzeczowo-ilościowy - Wykonawca musi w ofercie uwzględnić wszystkie rodzaje parametrów przedmiotu zamówienia wymienione przez Zamawiającego w załączniku 1. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
4 Dokumenty niezbędne – formularz cenowy - Szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem 2. Proszę o załączenie dokumentu. Attachment required (0)
5 Dokumenty niezbędne – umowa - Realizacja nastąpi na podstawie umowy. Umowa może zostać podpisana przez Zamawiającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zwróci podpisaną podpisem kwalifikowanym umowę lub dostarczy wydrukowany i podpisany egzemplarz do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
6 Forma składania dokumentów - Wymagane dokumenty dodawane przez Wykonawcę na platformie winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie skanu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
7 Komunikacja - Zamawiający nie dopuszcza kontaktów telefonicznych ani osobistych z pracownikami Wykonawcy na żadnym etapie zapytania ofertowego. Do momentu składania ofert komunikacja winna przebiegać za pośrednictwem platformy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
8 Pytania do Zapytania ofertowego - Termin na zadawanie pytań upływa 3.11.2021r. o godz. 12:00. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Bez odpowiedzi mogą pozostać pytania: które wpłyną po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, merytorycznie nie związane z przedmiotem zamówienia a stanowiące polemikę z Zamawiającym oraz życzenia zgłoszone przez Wykonawców do dokumentów, posiadające odpowiedź zawartą w treści zapytania (lub załącznikach). Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
9 Rażąco niska cena - Jeśli zaoferowana cena odbiegać będzie o co najmniej 30% od cen pozostałych ofert w Zapytaniu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
10 Odrzucenie oferty - Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie zaoferuje całego wymaganego przedmiotu zamówienia, wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, cena oferty uznana zostanie za rażąco niską, oferta zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentacji i nie zostanie złożone stosowne pełnomocnictwo, Wykonawca na wezwanie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub dokumenty zostaną przedłożone w nieprawidłowej formie. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
11 Unieważnienie - Zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny dla wszystkich lub niektórych jednostek. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
12 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium cena - 100 % i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
13 Podpisywanie umowy - Zamawiający planuje zawarcie umowy w pierwszej połowie listopada 2021r., chyba że ze względów proceduralnych nie będzie to możliwe wówczas umowa zostanie zawarta po rozstrzygnięciu zapytania. Planowany termin realizacji usługi – do 20.12.2021r. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
(0)

The number of page views: 721