Proceeding: Wymiana nawierzchni na placach zabaw w miejscowości Świńcz oraz Juszkowo

Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 08-10-2021 14:05:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

I. Gmina Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

II. Przedmiot zamówienia:

1)     Wymiana nawierzchni na placach zabaw w miejscowości Świńcz oraz Juszkowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : w załączniku nr 1

III. Termin wykonania zamówienia:

    Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 29 październik 2021 roku

IV. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59

V.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%. 

2. Zmawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1.Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

3.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego na Platformie Zakupowej OpenNEXUS.Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

4. Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

VII  Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową OpenNEXUS.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2021 r. do godz. 8:00

VIII. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

IX. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.                                   

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy/zakupu przedmiotu zamówienia w zależności od podanej ceny.                                                                                     

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.                                                    

4) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy/zamówienia.                                                                                                                                                           

5) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.                                                                                                                                           

6) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS. 

7) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę                                                                                                                              

8) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu.                                                                                          

9) Koszty dostawy i odbioru po stronie Dostawcy.

10) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XI. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019)

XII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.

XIII.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców – osób fizycznych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

− adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

− nr telefonu: 58 692 94 00

− adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Inspektor danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne  w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia  im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 126.11 2021-10-08 14:05:00 Proceeding
zał. nr 2 wzór umowy.pdf pdf 196.57 2021-10-08 14:05:00 Proceeding
Wynik postępowania na wymianę nawierzchni Świńcz i Juszkowo.pdf pdf 146.62 2021-10-19 09:03:22 Public message

Announcements

2021-10-19 09:03 Arkadiusz Kloskowski W załączeniu przedstawiam wynik postępowania ofertowego na ":Wymiana nawierzchni na placach zabaw w miejscowości Świńcz oraz Juszkowo"
Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Wynik postępowania n [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana nawierzchni na placau zabaw w miejscowości Świńcz Należy podać cenę za 1 tonę , która zawierać będzie : a) Jednorazowe wybranie i wywiezienie ziemi spod urządzeń zabawowych i całego placu zabaw o powierzchni 268 m2 na głębokość 30 cm wraz z jej utylizacją, b) Jednorazowe uzupełnienie piasku pod urządzeniami zabawowymi i na placu zabaw na powierzchni 268 m2 o wysokości 30 cm wraz z dostawą i rozplantowaniem (frakcja 0,25-8 mm bez kamyków oraz części pylastych i ilastych) w ilości 135 ton 135 metric ton - (0)
2 Wymiana nawierzchni na placau zabaw w miejscowości Juszkowo ul. Ogrodowa Należy podać cenę za 1 tonę , która zawierać będzie : a) Jednorazowe wybranie i wywiezienie ziemi spod urządzeń zabawowych i całego placu zabaw o powierzchni 268 m2 na głębokość 30 cm wraz z jej utylizacją, b) Jednorazowe uzupełnienie piasku pod urządzeniami zabawowymi i na placu zabaw na powierzchni 268 m2 o wysokości 30 cm wraz z dostawą i rozplantowaniem (frakcja 0,25-8 mm bez kamyków oraz części pylastych i ilastych) w ilości 216 ton 216 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6072 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez przedstawiciela Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub "TAK" (0)
3 Termin realizacji - Do 29 października 2021 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub "TAK" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 195