Proceeding: EZP/69/21 Zakup (dostawa) sprzętu IT + oprogramowanie - 4 pakiety

Deadlines:
Published : 08-09-2021 10:35:00
Placing offers : 14-10-2021 08:30:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 162.42 2021-09-08 10:35:00 Proceeding
SWZ-EZP-69-2021_dostawa.pdf pdf 1963.1 2021-09-08 10:35:00 Proceeding
Załączniki.doc doc 693.5 2021-09-08 10:35:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 183.48 2021-10-06 11:05:08 Public message
INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 151.1 2021-10-14 13:23:50 Public message
OFERTA GREY DOT.zip zip 8104.87 2021-10-14 13:31:59 Public message
OFERTA INTALIO.zip zip 1179.57 2021-10-14 13:31:59 Public message
OFERTA SUNTAR.zip zip 2557.67 2021-10-14 13:31:59 Public message
Informacja art. 222 ust. 4 PZP.pdf pdf 108.34 2021-10-14 08:30:00 Public message

Announcements

2021-10-14 13:31 Maciej Miodek Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 Zamawiający zamieszcza złożone oferty

OFERTA GREY DOT.zip

OFERTA INTALIO.zip

OFERTA SUNTAR.zip

2021-10-14 13:23 Maciej Miodek Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert zgodnie z treścią zalączonego pisma

INFORMACJA ZGODNIE Z [...].pdf

2021-10-14 08:30 Buyer message Zamawiający przesyla informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z treścią zalączonego pisma (art. 222 ust. 4 PZP)

Informacja art. 222 [...].pdf

2021-10-06 11:05 Maciej Miodek Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z treścią zalączonego pisma

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 588