Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4441.16.2021 świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2022

Anna Demidów
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 08-09-2021 12:04:00
Placing offers : 14-09-2021 09:00:00
Offers opening : 14-09-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

  

Informujemy o prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zapytaniu ofertowym na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2022.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Jednocześnie informujemy, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 15.28 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
Załącznik 2 Kryterium oceny ofert.docx docx 13.61 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
Załącznik 3 Formularz ofertowy.docx docx 16.69 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
załącznik 4 Wykaz usług.DOC DOC 40 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
Załącznik 5 Oświadczenia.docx docx 16.52 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
Załącznik 6 Wykaz osób.DOC DOC 35.5 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
Załącznik 7 UMOWA BHP.DOCX DOCX 46.63 2021-09-08 12:04:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2_ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO.PDF PDF 249.11 2021-09-08 12:04:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 „Opis przedmiotu zamówienia” 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja ceny - Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Proszę o wprowadzenie danych. (0)
3 Kryterium oceny ofert – termin 15% Termin wykonania przeglądów rocznych wszystkich budynków zgodnie z załącznikiem 2. Proszę o wprowadzenie danych. (0)
4 Kryterium oceny ofert – ORZ 5% Ilość dni na sporządzenie nowych Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnie z załącznikiem 2. Proszę o wprowadzenie danych. (0)
5 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą łączną punktację w kryterium cena (80 %), termin wykonania przeglądów rocznych (15%) oraz ilość dni roboczych na sporządzenie ORZ (5%) i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
6 Dokumenty niezbędne – wykaz usług - Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym samym okresie, należycie wykonał ( dla usług zakończonych) lub nadal wykonuje (dla usług niezakończonych) usługi w zakresie kompleksowej obsługi (obejmującej co najmniej zakres z pkt 2.1, 2.2, 2.3 załącznika 1) w zakresie świadczenia usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamawiający dopuszcza poświadczenie warunku na podstawie więcej niż jednej zrealizowanej w latach 2019-2021 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego wykazu poprzez kontakt z podmiotem, który został umieszczony w wykazie. Dla umów trwających wymagany okres zrealizowanej usługi wynosi min 6 miesięcy. Proszę o załączenie dokumentu (załącznik 4). Attachment required (0)
7 Dokumenty niezbędne – wykaz osób - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu osób/podmiotów wraz z przedłożeniem aktualnych uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług z zakresu bhp, odpowiednio uprawnień do organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych – instruktażu oraz uprawnień do wykonywania zadań służby bhp, które zostaną włączone do realizacji przedmiotowej usługi w czasie obowiązywania umowy. Wykonawca w celu spełnienia warunku technicznej i zawodowej może polegać na zdolnościach technicznych i/lub zawodowych niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nim stosunków prawnych. Proszę o załączenie dokumentu (załącznik 5). Attachment required (0)
8 Dokumenty niezbędne – formularz ofertowy - Szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem 3. Proszę o załączenie dokumentu. Attachment required (0)
9 Dokumenty niezbędne – umowa - Umowa może zostać podpisana przez Zamawiającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zwróci podpisaną podpisem kwalifikowanym umowę lub dostarczy wydrukowany i podpisany egzemplarz do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
10 Dokumenty niezbędne – IT - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą IT umożliwiającą prowadzenie szkoleń wstępnych za pomocą komunikatora internetowego SKYPE zapewniającego możliwość kontaktowania się przy użyciu kamery i mikrofonu dla różnej wielkości grup szkoleniowych. W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania adresu komunikatora internetowego SKYPE, który będzie wykorzystany w celach szkoleniowych przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu e-mail za pomocą którego będzie kontaktował się z Zamawiającym przez cały okres realizacji umowy. Attachment required (0)
11 Forma składania dokumentów - Wymagane dokumenty dodawane przez Wykonawcę na platformie winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, np. w formie skanu lub podpisu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
12 Komunikacja - Zamawiający nie dopuszcza kontaktów telefonicznych ani osobistych z pracownikami Wykonawcy na żadnym etapie zapytania ofertowego. Do momentu składania ofert komunikacja winna przebiegać za pośrednictwem platformy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
13 Pytania do Zapytania ofertowego - Termin na zadawanie pytań upływa 10.09.2021r. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Bez odpowiedzi mogą pozostać pytania: które wpłyną po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, merytorycznie nie związane z przedmiotem zamówienia a stanowiące polemikę z Zamawiającym oraz życzenia zgłoszone przez Wykonawców do dokumentów, posiadające odpowiedź zawartą w treści zapytania (lub załącznikach). Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
14 Rażąco niska cena - Jeśli zaoferowana cena odbiegać będzie o co najmniej 30% od cen pozostałych ofert w Zapytaniu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
15 Odrzucenie oferty - Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie zaoferuje całego wymaganego przedmiotu zamówienia, wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, cena oferty uznana zostanie za rażąco niską, oferta zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentacji i nie zostanie złożone stosowne pełnomocnictwo, Wykonawca na wezwanie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub dokumenty zostaną przedłożone w nieprawidłowej formie. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
16 Unieważnienie - Zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny dla wszystkich lub niektórych jednostek. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
17 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium cena, termin i ORZ – łącznie 100 % i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
18 Podpisywanie umowy - Zamawiający planuje zawarcie umowy bezpośrednio po uchwaleniu Planu finansowego Jednostki na rok 2022. Planowany termin realizacji usługi: 3.01.2022 do 31.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
(0)

The number of page views: 537