Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4441.15.2021 Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Anna Demidów
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 02-09-2021 08:09:00
Placing offers : 10-09-2021 09:00:00
Offers opening : 10-09-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zapytaniu ofertowym na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Jednocześnie informujemy, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego", 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 14.56 2021-09-02 08:09:00 Proceeding
Załącznik 2 umowa.DOCX DOCX 31.56 2021-09-02 08:09:00 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW.DOCX DOCX 19.01 2021-09-09 07:53:10 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW.DOCX.XAdES XAdES 5.31 2021-09-09 07:53:10 Public message

Announcements

2021-09-09 07:53 Anna Demidów Odpowiedź na pytania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].DOCX

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].XAdES

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia". 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje ofertę z najniższą ceną i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
3 Dokumenty niezbędne – uprawnienia - Wykonawca zobowiązany jest do legitymowania się uprawnieniami SEP w zakresie dozoru (D) oraz posiadania luksomierza z aktualnym świadectwem legalizacji luksomierza. Proszę załączyć dokumentację potwierdzającą uprawnienia oraz świadectwo. Attachment required (0)
4 Dokumenty niezbędne – umowa - Umowa może zostać podpisana przez Zamawiającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zwróci podpisaną podpisem kwalifikowanym umowę lub dostarczy wydrukowany i podpisany egzemplarz do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
5 Forma składania dokumentów - Wymagane dokumenty dodawane przez Wykonawcę na platformie winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, np. w formie skanu lub podpisu. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
6 Komunikacja - Zamawiający nie dopuszcza kontaktów telefonicznych ani osobistych z pracownikami Wykonawcy na żadnym etapie zapytania ofertowego. Do momentu składania ofert komunikacja winna przebiegać za pośrednictwem platformy. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
7 Pytania do Zapytania ofertowego - Termin na zadawanie pytań upływa 8.09.2021r. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Bez odpowiedzi mogą pozostać pytania: które wpłyną po terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, merytorycznie nie związane z przedmiotem zamówienia a stanowiące polemikę z Zamawiającym oraz życzenia zgłoszone przez Wykonawców do dokumentów, posiadające odpowiedź zawartą w treści zapytania (lub załącznikach). Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
8 Rażąco niska cena - Jeśli zaoferowana cena odbiegać będzie o co najmniej 30% od cen pozostałych ofert w Zapytaniu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
9 Odrzucenie oferty - Oferta zostanie odrzucona jeżeli Wykonawca nie zaoferuje całego wymaganego przedmiotu zamówienia, wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, cena oferty uznana zostanie za rażąco niską, oferta zostanie złożona przez osobę nieupoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentacji i nie zostanie złożone stosowne pełnomocnictwo, Wykonawca na wezwanie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub dokumenty zostaną przedłożone w nieprawidłowej formie. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
10 Unieważnienie - Zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny dla wszystkich lub niektórych jednostek. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
11 Wybór oferty - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najniższą cenę i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
12 Termin umowy - Planowany termin realizacji usługi : 4-8.10.2021r. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” (0)
(0)

The number of page views: 905